• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >

Projekt Domowej Opieki Medycznej
2020-11-27 12:10:04

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare.

Więcej informacji kliknij tutaj.Awaria telefonów
2020-11-19 00:00:00

Urząd Miejski w Siedliszczu
informuje,

że obecnie jest w trakcie awarii telefonicznej z winy Operatora i oczekuje na usunięcie usterki.

Prosimy kontaktować się z tut. urzędem pod numerem komórkowym 505-290-751.

Za utrudnienia przepraszamy

 

phone 499991 640Powszechny Spis Rolny 2020
2020-11-18 09:45:26

!!! DRODZY ROLNICY !!!

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres: RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer: 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin: << kliknij tutaj

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

 

Z poważaniem
Beata Kwiatuszewska-Królikowska
Kierownik
Wydział Realizacji Badań

GUS"Bezpieczne WTZ ..."
2020-11-12 11:39:12

Informujemy, iż dnia 23 października 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Siedliszczu podpisał z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w kwocie 7 560,00 zł.

 

plakat Bezpieczne WTZ pdf 724x1024

 

 OGRANICZENIE CZASU PRACY URZĘDU
2020-11-02 07:52:58

U W A G A

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu od dnia
2 listopada 2020 r. do odwołania

Urząd będzie czynny w godz.

700-1300Bezpłatna Pomoc Prawna ZAWIESZONA
2020-11-02 00:00:00

!!! KOMUNIKAT !!!

Od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony został adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl. Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com.

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek ustnie przez telefon pod numerem 825627507 w godzinach 7.30 – 15.30MOTOCYKLAN obejmie wsparciem osoby starsze lub niepełnosprawne
2020-10-30 00:00:00

MotocyklanWWW!!UWAGA!! PTASIA GRYPA (HPAI)
2020-10-30 00:00:00
APEL do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
!! Szanowni Państwo !!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • putrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

 

 

 

HPAI ulotka

 Do pobrania:Informacja Starosty Chełmskiego o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego
2020-10-28 09:21:30

Chełm, dnia 16 października 2020 r.

Starosta Chełmski

na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

informuje,

że w terminie od 02.11.2020 r. do 23.11.2020 r. w godzinach od 900 - 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 260a (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060311_5 Siedliszcze – obszar wiejski, powiat chełmski, województwo lubelskie.

            Projekt modernizacji opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i uzgodniony w dniu 31.03.2017 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

            Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

            Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

            Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chełmski

/-/ Piotr Deniszczuk

EFRR 3 znaki achromat

Informacja Starosty Chełmskiego w formacie PDF << kliknij tutaj

 

 Zaproszenie na XVIII sesje Rady Miejskiej w Siedliszczu
2020-10-26 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 900
w Domu Kultury w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się <<TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plCOVID-19 - Prośba do interesantów
2020-10-14 06:01:21

!! UWAGA !!
MIESZKAŃCY I INTERESANCI URZĘDU MIEJSKIEGO W SIEDLISZCZU

W związku ze stałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów i ich rodzin oraz pracowników urzędu, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Wykaz numerów telefonicznych oraz danych adresowych:

Informujemy również, że wszelkie informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw oraz wnioski/formularze znajdują się na stronie BIP pod adresem: kliknij tutaj

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum, czasu oczekiwania w siedzibie urzędu, zaleca się wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty.

 

Dokument Podpisał:

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Hieronim Zonikcovid 19BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
2020-10-07 00:00:00

 

 

19 listopada siedliszczeOstrzeżenie IMGW
2020-10-02 12:53:32


LOTERIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020
2020-10-02 04:52:53

Szanowni Państwo

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

                • 20 października 2020 r.

                • 3 listopada 2020 r.

                • 23 listopada 2020 r.

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Loteria Spis RolnyKonsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
2020-09-30 00:00:00

Burmistrz Siedliszcza informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

>> Czytaj więcej <<Spis Rolny 2020
2020-09-24 11:13:23

Plakat A4 RGB bez spadw 01

 

 

 

Aplikacja do Samospisu << Kliknij tutaj

 

 Awaria telefonów
2020-09-23 06:27:32

numer1Ogłoszenie o sprzedaży
2020-09-14 12:08:38

Gmina Siedliszcze ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385

Więcej informacji pod adresem:

https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D2440

VW 3      URSUS 2KOMUNIKAT
2020-09-11 08:35:13

Apel do mieszkańców i interensantów2Ankieta dla mieszkańców gminy
2020-09-07 00:00:00

Szanowni Państwo!

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Siedliszcze realizuje „Diagnozę problemów społecznych".

W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

 

https://siedliszcze-mieszk.webankieta.pl/

 

 

 

Bez tytułu< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 02 grudzień 2020
Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.