• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Droga_Lipówki Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 21 marca 2017 r.

GT.271.4.17

Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin - Lipówki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:

nie

Postępowanie przeprowadza centralny Zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający   powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z Zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
               NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

tel.: (82) 56 92 284

faks: (82) 56 92 202

Adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl
Rodzaj Zamawiającego Administracja samorządowa
Wspólne udzielanie zamówienia nie dotyczy
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak, http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/
Adres strony internetowej, na której zamieszczony będzie opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: tak, http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony- więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

na adres:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

Sekretariat

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74-81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin - Lipówki
Numer referencyjny: GT.271.4.17
Przed wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: zamówienie nie jest podzielone na części
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiar robót
Skarpowanie, plantowanie, obrobienie na czysto rowów odwadniających na odcinku 600m na szerokości do 1 m, kat. gruntu I-III 600 mb
Utwardzenie skarp rowów odwadniających kruszywem kamiennym 31,5-64 na długości 600 m, szerokości do 0,75m oraz średniej grubości 50 cm 225 m3
Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na długości 2460 m, szerokości 5m i grubości po zagęszczeniu średnio 15 cm 1845 m3
Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na długości 2460m, szerokości 3,5m i grubości 6 cm 8610 m2
Zjazdy i rozjazdy - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm, 22 szt. zjazdów i rozjazdów 4 x 3 m i grubości warstwy po zagęszczeniu ok. 20 cm 52,8 m3
Zjazdy i rozjazdy - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną 4x5 m i grubości 6 cm do 4 dróg gminnych 80 m2
Skropienie podbudowy z kruszywa – analogia zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej emulsją (2460 x 0,1 x 2) 492 mb
Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0 - 31,5mm na długości 2460m, szerokości 2 x 0,75m oraz grubości 6 cm 221,4 m3

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót;

2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót,

3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku;

4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5) umożliwiania wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego,

7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności
odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie
nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,

8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób,
sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępnianie na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu,

9) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań: próbki odbiorcze nawierzchni z betonu asfaltowego, przydatność kruszywa do podbudowy, zaopiniowanie receptur bitumicznych, które zostaną wykonane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez
Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, w przypadku negatywnego wyniku, badania zostaną powtórzone. Wykonawca ureguluje należności za badania w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej przez laboratorium, w której zostanie wskazany jako płatnik. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty za wykonane badania i potrąci kwotę zapłaconych należności z wynagrodzenia Wykonawcy,

10) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót,

11) bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku   wykonywaniem robót,

12) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego,

13) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną,

14) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej,

15)skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie,
a w szczególności, sprawozdanie techniczne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu  pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. , poz. 1666 z późn. zm.): kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, praca operatorów sprzętów drogowych niezbędnych do wykonania zamówienia.

Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).  
Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji.

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy.

 
Główny kod CPV 45.23.31.40-2
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli Zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp nie
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Zakończenie: 28/07/2017

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

PODSTAWY WYKLUCZENIA              

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

b) oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
 1. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w/w dokumentów.

Informacje dodatkowe
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubzobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 3. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca.
 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne Nie

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia licytacja elektroniczna
Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Aukcja elektroniczna: nie dotyczy
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp nie dotyczy
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne nie dotyczy
Kryteria oceny ofert cena- 100
LICYTACJA ELEKTRONICZNA
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w ty wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 1. 1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
 2. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.
 3. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
 4. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką).
 5. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
 6. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 7. 7.Zamawiający określił cenę za wykonanie robót w kosztorysie inwestorskim na kwotę 661.613,80 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście złotych).
 8. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania, po upływie 10 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:      29/03/2017, godzina 10:00.
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 1. 1.Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji. Dokładna data i godzina zostaną podane w zaproszeniu.
 2. 2.Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 10 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ALBO OGÓLNE WARUNKI UMOWY, ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tak
Zgodnie z § 14 projektu umowy: 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 2. Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku: a) zmian przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji lub warunków wykonywania robót do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, b) zmian będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji, c) opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, d) zmian w dokumentacji dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, f) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, h) wystąpienia robót nieprzewidzianych związanych z wykonaniem robót, o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie będą mogły być prowadzone, i) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; 2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy, 4) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2, należy potwierdzić stosownymi zapisami, zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz niezwłocznie zgłosić pisemnie osobom, o których mowa w § 12. 6. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W innym przypadku będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

polski

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29/03/2017, godzina 10:00,

miejsce:

Urząd Miejski w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie
Informacje dodatkowe:
 1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie – drogą pocztową bądź faksem.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 marca 2017 roku pod nr 48208

 


PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 18 styczeń 2021
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.