• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Budowa drogi gminnej w m. Marynin, etap II.. Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ POWYŻEJ  60 000 EURO

 

Budowa drogi gminnej w m. Marynin,
etap II - wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem   
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:   
Przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu oraz części zamówienia:
    Kod CPV: 45233124-4  Drogi dojazdowe

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Skropienie podbudowy z kruszywa na długości 1862m i szerokości 5,08m
3. Wykonanie nawierzchni na warstwę wiążącą grubości 4 cm
4. Wykonanie nawierzchni na warstwę ścieralną grubości 6 cm

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:   
Do dnia 20 października 2006r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

•    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
•    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
•    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
•    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem (wymagane są dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
•    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
•    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty wymagane od oferentów:
•    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum 3 prace).
•    Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
•    Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
•    Oświadczenie, że oferent nie  podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
•    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium:   
Wadium wynosi 5 tys. zł

Termin związania ofertą   
30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
Cena 100%

Inne informacje   
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Miejsce i termin składania ofert:   
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia
16.08.2006 godzina 14:00.

Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail:  ug_siedliszcze@o2.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA

Oferta przetargowa (ve).doc
Oswiadczenie art. 22 (ve).doc
Oswiadczenie art. 24 (ve).doc
Projekt umowy (ve).doc
Specyfikacja (ve).doc  
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.