• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Generuj dokument PDF

BOŻENA ISKIERKA

Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17)

Zadania:

 1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych
 2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych.
 3. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej.
 4. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości.
 6. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej.
 7. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich
 8. Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej

 mgr BEATA DYSZEWSKA

Stanowisko: Podinspektor (Podatki)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24)

Zadania:

 1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych.
 2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 3. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych.
 4. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości.
 6. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych.

mgr BRYGIDA ZASADA

Stanowisko: Podinspektor (Podatki)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24)

Zadania:

 1. Naliczanie podatków i opłat lokalnych.
 2. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 3. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych.
 4. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości.
 6. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych.

MONIKA PROSKURA

Stanowisko: Podinspektor (Stypendia Szkolne)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25)

Zadania:

 1. Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 2. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 3. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2.
 4. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie.
 5. Naliczanie podatków i opłat lokalnych.
 6. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy).
 7. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
 9. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
 10. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 11. Branie udziału w zebraniach wiejskich.

mgr MARTA GUMIENIUK

Stanowisko: Podinspektor (Gospodarka Wodno-Ściekowa)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25)

Zadania:

 1. Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 2. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 3. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2.
 4. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie.
 5. Naliczanie podatków i opłat lokalnych.
 6. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy).
 7. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
 9. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
 10. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 11. Branie udziału w zebraniach wiejskich.

IWONA KRUCZYŃSKA

Stanowisko: Podinspektor (Gospodarka Odpadami)

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13)

Zadania:

 1. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.
 3. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 4. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Wydawanie z urzędu decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
 6. Księgowanie wpłat dotyczących odpadów komunalnych techniką komputerową w programie „Opłaty za gospodarowanie odpadami"
 7. Prowadzenie ewidencji umów i deklaracji.
 8. Opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie.
 9. Rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Weryfikacja deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
 11. Prowadzenie egzekucji opłat.
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Zlot Motocyklowy 2019
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 23 wrzesień 2019
Imieniny: Tekla, Bogusław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.