• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2017_Malinowa_wrzesień Generuj dokument PDF

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj

20 września 2017 r.

 


 

Siedliszcze, 5 września 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze

 

Ogłoszenie BZP nr 583320-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

e-mail: gmina@siedliszcze.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
O zamówienie nie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.
Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób pisemny.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat - Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze”

Numer referencyjny: GT.272.16.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Brak możliwości składania ofert częściowych: zamówienie nie jest podzielone jest na części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:

- sieć wodociągowa PCV DN 100 L=276m - roboty ziemne i instalacyjne,

- sieć kanalizacyjna PCV DN 200 L=275m - roboty ziemne i instalacyjne, przewód tłoczny,

- pompowania ścieków,

- przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pompowni,

- zasilanie elektryczne pompowni,

- przewiert pod drogą wojewódzką i gminną,

- ogrodzenie pompowni i zagospodarowanie terenu,

- wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza

Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

45231300-8

45330000-9

45332200-5

45332300-6

Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT: 162.414,29 zł
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: zakończenie robót do 30.11.2017r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku
w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku
w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 1 robota budowlana, która polegała na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy)

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnego wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP –
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) –
w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3. SIWZ

W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – nie dotyczy
INNE DOKUMENTY
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
WADIUM:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc zł).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE Nr rachunku:

13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GT.271.16.17”, zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu, za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r poz. 1804, z 2015 r. poz. 978, 1240, z 2016 r poz. 64).

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena = 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia = 40 %

TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 20 września 201 7 r. do godziny 10:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Siedliszczu - Sekretariat

ul. Szpitalna15

22-130 Siedliszcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. 978 i 1240, z 2016 r poz. 64).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE

Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017

Tytuł przelewu: „Znak sprawy: GT.271.16.17– ZNWU”

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

INNE INFORMACJE
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Nie określa się przewidywanej liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
Nie będzie zawierana umowa ramowa lub ustanawiany dynamiczny system zakupów.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Nie skraca się terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Wzór umowy zamieszczony jest wraz z SIWZ na stronie zamawiającego.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
   
 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Dokumentacja teczniczna:

 cześć 1 - kliknij tutaj

 cześć 2 - kliknij tutaj

 cześć 3 - kliknij tutaj

 cześć 4 - kliknij tutaj

 cześć 5 - kliknij tutaj

 

 Przedmiar robót

kliknij tutaj

 

 Dokumentacja formalna:

kliknij tutaj

 

 

 


 

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.