• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zakup samochodu asenizacyjnego Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ
POWYŻEJ  60 000 EURO

Zakup samochodu asenizacyjnego i urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem  
 
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:   
Przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu oraz części zamówienia:
    Kody CPV:    28.21.00.00-7 zbiorniki, cysterny, pojemniki, zbiorniki  
                                           ciśnieniowe z metalu
        28.21.51.00-3 stalowe zbiorniki ciśnieniowe
        34.13.40.00-5 samochody z platformami poziomymi
        29.24.12.35-6 urządzenia zakładu oczyszczania    

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Części zamówienia:

Część I:
    Samochód asenizacyjny:
-    silnik wysokoprężny, emisja spalin spełnia normę EURO 4
-    skrzynia biegów automat lub manualna
-    most tylny wyposażony z blokadę mechanizmu różnicującego
-    wspomaganie układu kierowniczego
-    zbiornik cysterny o pojemności ok. 6m3  (+/- 10%)
-    otwierana tylna dennica
-    zawory zabezpieczające kompresor przed zalaniem
-    zbiornik z blachy grubości ok. 6 mm, wewnątrz wzmocniony ożebrowaniem
-    zbiornik wyposażony w zawór bezpieczeństwa
-    w komplecie węże ssawne
-    obsługa przez jedną osobę
-    kolor obojętny
-    serwis gwarancyjny

Część II:
    Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych:
-    silnik spalinowy mocy ok. 18 KM
-    ciśnienie robocze ok. 130-140 bar
-    wydatek wody ok. 40 l/min
-    zbiornik wody minimum 300 l
-    zabezpieczenie pompy przed zanieczyszczeniami
-    w wyposażeniu węże ciśnieniowe i napełniające o długości minimum 50mb nawijane na bębny
-    w wyposażeniu minimum dwie głowice czyszczące
-    serwis gwarancyjny

Do każdej części zamówienia oferent zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie w zakresie użytkowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:   

90 dni od daty podpisania umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
D.    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem
E.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
F.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty wymagane od oferentów:

A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością temu zamówieniu.
C.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
D.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium:   
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin związania ofertą   

30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 
Cena 100%

Inne informacje   

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Miejsce i termin składania ofert:   

Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia

29.09.2006 godzina 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail:  wyślij wiadomość


DOKUMENTY DO POBRANIA

Oferta przetargowa ve.doc
Oswiadczenie art. 22 ve.doc
Oswiadczenie art. 24 ve.doc
Projekt umowy ve.doc
Specyfikacja ve.doc

 

Informacja dla oferentów

1.    Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2.    W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3.    W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Piotr Dworucha lub Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284, fax. (0 82) 56-92-202, w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.