• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2017_Odpady Generuj dokument PDF

15.12.2017

Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj


 27.12.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj

 


 

Siedliszcze, 6 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2018-2019”

Ogłoszenie BZP nr 628670-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

e-mail: gmina@siedliszcze.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
O zamówienie nie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.
Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób pisemny.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat - Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2018-2019”

Numer referencyjny: GT.272.18.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Brak możliwości składania ofert częściowych: zamówienie nie jest podzielone jest na części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Siedliszcze. Realizacja zamówienia musi zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedliszcze. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik zamieszczony na stronie www.siedliszcze.pl

Kody CPV:

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami,

90.51.31.00 -7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90.51.00.00-5 Usuwanie i obróbka odpadów,

90.53.30.00-2 Usługi gospodarkiodpadami,

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów.

Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: zakończenie usług do 31.12.2019r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis   do rejestru działalności regulowanej, o   którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów   zgodnie   z przepisami ustawy   z dnia 14   grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres   minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 500 Mg/rok.

b) dysponuje co najmniej:

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym przystosowanych do odbioru pojemników metalowych SM-110),

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym przystosowanych do odbioru pojemników SM-110),

- jednym pojazdem do odbierania odpadów z dźwignikiem hakowym do odbioru kontenerów KP-7

- jednym pojazdem przystosowanym do odbioru szkła z pojemników PA-1100.

c) posiada usytuowaną na terenieGminySiedliszcze lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy bazą magazynowo - transportową. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnego wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP –
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – nie dotyczy
INNE DOKUMENTY
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Likwidacja dzikich wysypisk 10,00
Wywóz odpadów z imprez plenerowych 30,00
TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 15 grudnia 201 7 r. do godziny 10:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Siedliszczu - Sekretariat

ul. Szpitalna15

22-130 Siedliszcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
nie wymagane
INNE INFORMACJE
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Nie określa się przewidywanej liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
Nie będzie zawierana umowa ramowa lub ustanawiany dynamiczny system zakupów.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Nie skraca się terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Wzór umowy zamieszczony jest wraz z SIWZ na stronie zamawiającego.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 


Pliki do pobrania

kliknij tutaj
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 26 styczeń 2021
Imieniny: Paulina, Wanda, Tytus

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.