• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Kurs_na_nauke Generuj dokument PDF

4.01.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj

 


27.12.2017

Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

 

 


 

Siedliszcze, 14 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze

 

Ogłoszenie BZP nr 632903-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

e-mail: gmina@siedliszcze.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

O zamówienie nie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.
Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób pisemny.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat - Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze”

Numer referencyjny: GT.272.20.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
Rodzaj zamówienia: dostawy.

Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną cześć, kilka lub wszystkie części:

Język angielski – szkoła gimnazjalna

Język angielski – szkoła podstawowa

Matematyka – szkoła gimnazjalna

Matematyka – szkoła podstawowa

Wyposażenie pracowni biologicznej

Wyposażenie pracowni chemicznej

Wyposażenie pracowni fizycznej

Wyposażenie pracowni przyrodniczej

Wyposażenie pracowni geograficznej

Wyposażenie pracowni ICT

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- Pomoce dydaktyczne Pomoce naukowe

- Podręczniki szkolne

- Komputery przenośne

- Elektryczne artykuły i akcesoria

- Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

- Drukarki laserowe

- Urządzenia multimedialne

Wymagania ogólne:

1. Wszystkie zaoferowane towary muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych. Wszystkie towary muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. Wszystkie oferowane towary powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczanie do stosowania w obiektach szkolnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu.

2. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne do Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu, ul. Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych na dostarczone urządzenia. Jeżeli producent materiałów / urządzeń wchodzących w skład zestawu udziela dla nich odrębnej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4. Wykonawca jest zobowiązany skutecznie poinformować Zamawiającego o terminie dostawy,
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie
z umową lub wolnego od wad.

6. O wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem wysłanym nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia. Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku, dostarczonych pomocy dydaktycznych.

9. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną cześć, kilka lub wszystkie części: 1) Język angielski – szkoła gimnazjalna 2) Język angielski – szkoła podstawowa 3) Matematyka – szkoła gimnazjalna 4) Matematyka – szkoła podstawowa 5) Wyposażenie pracowni biologicznej 6) Wyposażenie pracowni chemicznej 7) Wyposażenie pracowni fizycznej 8) Wyposażenie pracowni przyrodniczej 9) Wyposażenie pracowni geograficznej 10) Wyposażenie pracowni ICT Szczegółowy

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ zamieszczonej na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce [PRZETARGI]

Kody CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162000-5 - Pomoce naukowe

22111000-1 - Podręczniki szkolne

30213100-6 – Komputery przenośne

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

30232110-8 – Drukarki laserowe

32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: zakończenie dostaw do 08.02.2018r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacja ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnego wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: nie dotyczy
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – nie dotyczy
INNE DOKUMENTY
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40,00
TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 22 grudnia 2017 r. do godziny 10:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Siedliszczu - Sekretariat

ul. Szpitalna15

22-130 Siedliszcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
nie wymagane
INNE INFORMACJE
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Nie określa się przewidywanej liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
Nie będzie zawierana umowa ramowa lub ustanawiany dynamiczny system zakupów.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W postępowaniu nie zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Nie skraca się terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Wzór umowy zamieszczony jest wraz z SIWZ na stronie zamawiającego.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 


PLIKI DO POBRANIA

 

SIWZ wraz z załącznikami kliknij tutaj

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kliknij tutaj

Formularze Szczegółowe Oferty klinij tutaj

  

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 25 styczeń 2021
Imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.