• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego Generuj dokument PDF

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu
ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego

dla potrzeb Zespołu Szkół w Siedliszczu ul. Szkolna 34.Oferty należy składać do  27 października 2006 r. godz.12.45 pisemnie w zaklejonych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół w Siedliszczu
ul.Szkolna 34.


Zespół Szkół w Siedliszczu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie zapytania o cenę
na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007


I.    Zamawiający

Zespół Szkół w Siedliszczu
22-130 Siedliszcze
ul.Szkolna 34
woj.lubelskie
Tel. (082) 5692270

II.    Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę

– art..69 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

III.    Przedmiot zamówienia


1.    Dostawa oleju opałowego lekkiego – minimalne wymagania jakościowe:


Wartość opałowa [kJ/kg]    od 42 000
Temperatura płynięcia [°C]    do-20 ºC
Temperatura zapłonu [ºC]    od 56 ºC
Gęstość w temp. 15º C[kg/m³[    do 860
Lepkość kinematyczna w 20º C [mm²/S]    do 6
Skład frakcyjny    do 250ºC destyluje [%(V/V)]: do 65
Pozostałość po koksowaniu w 10%
Pozostałości destylacyjnej [%(m/m)]    do 0.3
Pozostałość po spopieleniu [%(m/m)]    do 0.01
Zawartość siarki [%(m/m)]    do 0.2
Zawartość wody [Mg/kg]    do 200

2. Miejsce dostaw – Zespół Szkół w Siedliszczu 22-130 Siedliszcze   ul.Szkolna 34
3.Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych                               (CPV) – 23132000-1
4. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 60000 EURO

IV. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych lub wariantowych

SIWZ – dostawa oleju opałowego

V.Termin wykonywania zamówienia:

sezon grzewczy 2006/2007

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

     Oferent przystępuje do udziału w postępowaniu powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Dokumenty wymagane od oferentów

1.    Formularz oferty.
2.    Oświadczenie, że żadna z sytuacji wymienionych w art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych nie zachodzi wobec Oferenta, oraz że Oferent spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (formularze w załączeniu)
3.    Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej.


VIII. Informacji i odpowiedzi na zapytania w sprawie postępowania  udzielają:


Dyrektor Szkoły – Wiesław Prażnowski
Zespół Szkół  w Siedliszczu
Tel.(082) 5692270 kom. 605404054
w godz. 8.00-14.00

IX. Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą:

      10 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

X. Przygotowanie oferty:

1.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej trwale i czytelną techniką w języku polskim. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy i załączników określonych w SIWZ.
2.  Oferta wraz z załącznikami oraz wszelkie oświadczenia składane przez Oferenta winny być podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta, a upoważnienie wynikać z właściwego dokumentu (np.wypis z rejestru handlowego).
3.  Ewentualne poprawki powinny być parafowane.
4.  W przypadku załączenia kopii wymaganych dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
5.  Oferent może:
   - wszystkie dokumenty tworzące ofertę spiąć, zszyć lub trwale zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zamianę jej zawartości,
   - kolejno ponumerować wszystkie strony ofert,
6.  Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z powyższymi zasadami i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
     „Nie otwierać przed godz. 13.00 dnia 27.10.2006 r.
Oferta na dostawę oleju opałowego”

XI. Składanie ofert i otwarcie ofert

1.    Oferty należy składać w Zespole Szkół w Siedliszczu w gabinecie dyrektora szkoły lub sekretariacie w godz. 8.00 – 12.45 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej do dnia 27.10.2006  godz. 12.45. Podany termin składania ofert jest datą faktycznego wpływu ofert do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
2.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2006 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół                        w Siedliszczu (gabinet dyrektora).
3.    Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

XII. Kryteria i zasady oceny ofert


1.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny    Znaczenie procentowe
Cena  ( C )    100%

2.    Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przestawionych przez oferentów w zakresie podanego kryterium..
3.    ocena ofert będzie dokonywana według następującego wzoru;
C min
     K =  C of

gdzie;
K –  ocena oferty
C min – najniższa cena 1 litra oleju opałowego lekkiego spośród wszystkich ofert (w zł łącznie z podatkiem VAT).
C of – cena 1 litra oleju opałowego lekkiego w badanej ofercie (w zł łącznie z podatkiem VAT)

4.    Oferty, które uzyskują największa wartość współczynnika K liczonego według powyższego wzoru zostaną uznane przez zamawiającego za oferty najkorzystniejsze.

XIII. Inne warunki niezbędne do zawarcia umowy:
1.    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN.
2.    Przewidywana ilość zamówionego paliwa – ok.50 tys.litrów w ciągu sezonu 2006/2007.
Podane zapotrzebowanie ilościowe stanowi przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie (+), (-) w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla Zamawiającego.
3.    Zmiana ceny w trakcie trwania umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany cen producenta lub zmiany stawek podatkowych lub pojawieniu się nowych obciążeń podatkowych, jednak marża Oferenta musi pozostać na poziomie wskazanym w ofercie. Każdorazowa zmiana cen producenta musi być udokumentowana. Do rozliczenia obowiązuje cena w dniu dostawy.
4.    Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, o terminie dostawy będzie powiadamiany telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w miarę potrzeb w czasie sezonu grzewczego 2006/2007 do kotłowni wskazanej przez Zamawiającego.
5.    Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się zapewnić odpowiednią jakość paliwa. Do każdej dostawy należy dołączyć aktualne świadectwo jakości obejmujące daną partię oleju opałowego.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dostarczanego paliwa. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Oferent zostanie obciążony kosztem czyszczenia instalacji i pieca c.o.
7.    Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ stanowi projekt umowy, w której zawarte są istotne postanowienia obowiązujące strony poi podpisaniu umowy.

XIV. Sposób przedstawienia ceny ofert:

1.    Oferent w przedstawionej ofercie zobowiązany jest zaoferować cenę 1 litra oleju opałowego lekkiego – kompletną jednoznaczną netto oraz łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Oferent zobowiązany jest zaoferować cenę na dzień otwarcia ofert, wyszczególniając w niej marżę i cenę producenta.

XV. Środki ochrony prawnej

Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z treścią działu VI ustawy prawo zamówień publicznych.


XVI. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja 

mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi i przepisy Kodeksu Cywilnego.ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty zał. Nr 1
- Oświadczenie wynikające z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zał. Nr 2
- Oświadczenie zgodnie z art.24 ust.1 prawo zamówień publicznych zał.Nr 3
- Projekt umowy zał. Nr 4Załącznik nr 1

    ………………dnia ………....................
…………………………………..
                                            Zespół Szkół w Siedliszczu
……………………………………            22-130 Siedliszcze
    nazwa oferenta                  ul.Szkolna 34  
      

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego typ lekki.
1.    Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2.    Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu dostawy będącej p[przedmiotem zamówienia zgodnie z dobrą wiedzą, praktyką i obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością za cenę:
Cena netto za 1 litr paliwa oleju opałowego - …………… zł.+VAT ……….zł.
razem cena brutto za 1 litr paliwa ……………………………………………
(słownie ……………………………………………………............................
W cenie netto zawarta jest marża Oferenta w kwocie ………………………. zł.
3. Zamówienie wykonamy w czasie sezonu grzewczego 2006/2007.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienie i nie wnosimy żadnych uwag do jej treści. Oświadczmy, że oszacowaliśmy na własną odpowiedzialność koszty i ryzyko oraz uzyskaliśmy wszelkie dane, jakie mogą były niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie dostaw.
     5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w   SIWZ.
     6. Informacje wskazane na stronie ……. naszej oferty stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
          7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza  ofertowego zgodnie z działem VII specyfikacji:
         - oświadczenie wynikające z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych,
         - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-prawo zamówień publicznych,
        - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej.


…………………………………………………………………
       miejscowość, data pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej


Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE


    W  związku z udziałem mojej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół  w Siedliszczu oświadczam, że ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
/ nazwa firmy/
spełnia określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004 nr 19 poz.177) warunki:

1)    posada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)    nie podlega  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


 Równocześnie upoważniam Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.
………………………………………………………
(miejscowość ,data, pieczęć  firmy i podpis osoby upoważnionej)


Załącznik nr 3


O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że

……………………………………………………………………………………………
( nazwa firmy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. nr 19  poz.177)

……………………………………………………………………
  (miejscowość, data, pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej)
Umowa

Zawarta  w dniu …………………………roku w Siedliszczu pomiędzy:

Zespołem Szkół w Siedliszczu ul.Szkolna 34
reprezentowanym przez:
1. Wiesław Prażnowski   - dyrektor
2. Teodora Wójcik           - st. księgowa
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1.    ……………………………………………………….
2.    ……………………………………………………….

zwanym w treści umowy Sprzedającym
na podstawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1.    Zamawiający zleca , a sprzedający przyjmuje do realizacji na warunkach niniejszej umowy dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni wskazanej przez kupującego w ilości ok. 50 tys. litrów.
1) Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 określa szacunkową (+, -10%) ilość  oleju  opałowego lekkiego zakupionego przez Zmawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2)    Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi mniejszą ilość oleju opałowego niż określoną w ust.1 sprzedającemu nie przysługuje roszczenie o maksymalny zakup oleju.
2.    Każda dostawa oleju opałowego winna posiadać świadectwo jakości określające właściwości energetyczne i zawartość zanieczyszczeń potwierdzone  certyfikatem jakości wystawionych przez producenta /kopia dokumentów/. Ilość wydanego produktu u sprzedawcy jest wykazana na legalizowanych urządzeniach pomiarowych i jest obligatoryjny dla stron.
3.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczać olej opałowy lekki w cenie
     w cenie …………../słownie: ………………………………………../
     w tym marża Sprzedającego ………. zł.
4. Zapłata za dostarczony olej będzie dokonywana przelewem na konto Sprzedającego po otrzymaniu faktury VAT za każdorazową dostawę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
5. W przypadku nie uregulowania należności w terminie podanym w ust.4 Zamawiający zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki.
6.  Strony ustalają, że cena jednostkowa wymieniona w ust.3 umowy, automatycznie ulega zmianie (o kwotę tej zmiany), jedynie w przypadku zmiany cen producenta wskazanego w ofercie przez oferenta. Marża musi pozostać na poziomie wskazanym w ofercie.
7. Do rozliczenia obowiązuje cena w dniu dostawy.


8. Sprzedający obowiązany jest każdorazowo przed wystąpieniem o zmianę ceny przedstawić kupującemu uzasadnienie nowej ceny i uzyskać jego akceptację.
     W przypadku braku uzgodnień zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.  Zmiany cen, o których mowa  w ust. 6 wymagają przedstawienia wiarygodnego źródła informacji o aktualnych cenach producenta lub stosownego dokumentu.

§ 2

Dostawy produktów będą realizowane we wszystkie dni tygodnia, zamówione                       z dwudniowym wyprzedzeniem.
§ 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dostarczanego paliwa.        W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Sprzedający zostanie obciążony kosztami czyszczenia instalacji i pieca c.o.
§ 4

W sprawach nieuregulowanych umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 5

1.    Niniejsza umowa została zawarta na czas określony do                                      dnia 30 kwietnia  2007 r. z prawem rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie.
2.    Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.Kupujący:                                                                                Sprzedający:
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.