• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Kurs_na_nauke_2 Generuj dokument PDF

25.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert cześciowych od nr 1 do 6  kliknij tutaj

 


 

23.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

 


 

Uwaga.

Przedłużono termin składania ofert na dzień 23 stycznia 2018 r. do godz. 10:00

 


W dniu 18 stycznia 2018 r. zamieszczono odpowiedzi nr 2 na pytania dotyczące przetargu oraz przedłużono termin składania ofert:

kliknij tutaj

 


W dniu 17 stycznia 2018 r. zamieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania dotyczące przetargu.

kliknij tutaj

 


 

 

Siedliszcze, 12 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze

Ogłoszenie BZP nr 504943-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

e-mail: gmina@siedliszcze.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

O zamówienie nie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.
Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób pisemny.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat - Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze”

Numer referencyjny: GT.271.1.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
Rodzaj zamówienia: dostawy.

Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną cześć, kilka lub wszystkie części:

Język angielski – szkoła gimnazjalna

Język angielski – szkoła podstawowa

Matematyka – szkoła gimnazjalna

Matematyka – szkoła podstawowa

Wyposażenie pracowni chemicznej

Wyposażenie pracowni fizycznej

Wyposażenie pracowni ICT

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół
w Gminie Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- Pomoce dydaktyczne Pomoce naukowe

- Podręczniki szkolne

- Komputery przenośne

- Elektryczne artykuły i akcesoria

- Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

- Drukarki laserowe

- Urządzenia multimedialne

Wymagania ogólne:

1. Wszystkie zaoferowane towary muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych. Wszystkie towary muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. Wszystkie oferowane towary powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczanie do stosowania w obiektach szkolnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu.

2. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne do Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu, ul. Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych na dostarczone urządzenia. Jeżeli producent materiałów / urządzeń wchodzących w skład zestawu udziela dla nich odrębnej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4. Wykonawca jest zobowiązany skutecznie poinformować Zamawiającego o terminie dostawy,
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie
z umową lub wolnego od wad.

6. O wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem wysłanym nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia. Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku, dostarczonych pomocy dydaktycznych.

9. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną cześć, kilka lub wszystkie części: 1) Język angielski – szkoła gimnazjalna 2) Język angielski – szkoła podstawowa 3) Matematyka – szkoła gimnazjalna 4) Matematyka – szkoła podstawowa 5) Wyposażenie pracowni chemicznej 6) Wyposażenie pracowni fizycznej 7) Wyposażenie pracowni ICT Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ zamieszczonej na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce [PRZETARGI]

Kody CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162000-5 - Pomoce naukowe

22111000-1 - Podręczniki szkolne

30213100-6 – Komputery przenośne

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

30232110-8 – Drukarki laserowe

32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: zakończenie dostaw do 16.03.2018r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacja ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnego wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP –
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: nie dotyczy
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – nie dotyczy
INNE DOKUMENTY
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40,00
TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 22 stycznia 2018 r. do godziny 10:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Siedliszczu - Sekretariat

ul. Szpitalna15

22-130 Siedliszcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
nie wymagane
INNE INFORMACJE
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Nie określa się przewidywanej liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
Nie będzie zawierana umowa ramowa lub ustanawiany dynamiczny system zakupów.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W postępowaniu nie zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Nie skraca się terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Wzór umowy zamieszczony jest wraz z SIWZ na stronie zamawiającego.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

SIWZ wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Szczegółowy opis zamówiania kliknij tutaj

 

Formularze szczegółowe oferty kliknij tutaj


 


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.