• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2018_Drogi Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 7 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej

Przebudowa dróg gminnych

Nr licytacji: L-43-2018

Nr ogłoszenia BZP: 514947-N-2018

Dane zamawiającego

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze

NIP 563-21-60-545
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

e-mail: gmina@siedliszcze.pl


Rodzaj zamawiającego:

Administracja samorządowa

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg gminnych”

Zakres robót:

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa dróg gminnych w zakresie wyrównania i profilowania istniejącej nawierzchni, uzupełnienie mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną grubości 6 cm wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres prac obejmuje 6 odcinków dróg. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Korybutowa Druga - długość odcinka 940 mb; Przebudowa drogi gminnej - ul. Zamkowa w Siedliszczu - długość odcinka 990 mb; Przebudowa drogi gminnej w m. Bezek - długość odcinka 177 mb; Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Siedliszczu - długość odcinka 243 mb; Przebudowa drogi gminnej w m. Majdan Zahorodyński - 2690 mb, Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowa w Siedliszczu - długość odcinka 570 mb. Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót załączonym w ogłoszeniu na stronie Gminy Siedliszcze.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Kod CPV: 45.23.31.40-2

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. Wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia za realizację zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką. Zamawiający określił cenę za wykonanie robót w kosztorysie inwestorskim na łączną kwotę 1.330.271,20 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł 20/100).

W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała ww. kwotę, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Minimalna wysokość postąpienia 10.000,- (dziesięć tysięcy zł)

Waluta Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Sposób określenia terminów: relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

do 16 lutego 2018 do godz. 10:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia licytacji elektronicznej 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: czas od ostatniego postąpienia

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP: nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP – nie dotyczy

Inne dokumenty – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

IX. Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data zakończenia realizacji zamówienia)

do 28 maja 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie http://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

XIII. Informacja o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Inne informacje

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót dostępnym na stronie www.siedliszcze.pl.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):

1) kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;

2) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia

3) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej www.siedliszcze.pl.

4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

6. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

9. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.


PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 


 

 

 

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.