• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2018_Kurs_na_nauke_3 Generuj dokument PDF

 logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


 

 

01.03.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj


 

23.02.2018

Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj


 

Uwaga:

W dniu 20 lutego 2018 r. zamieszczono pytanie i odpowiedź w związku z prowadzonym postępowaniem kliknij tutaj

 


 

Siedliszcze, 14 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze

Ogłoszenie BZP nr 517947-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284,

faks: (82) 56 92 202

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

e-mail: gmina@siedliszcze.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
O zamówienie nie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.
Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.
Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Wymagane jest przesłanie ofert w sposób pisemny.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat - Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu:

Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze”

Numer referencyjny: GT.271.7.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Zamówienie nie jest podzielone jest na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wyposażenie pracowni ICT
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa jest realizowana w ramach projektu: „Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół
w Gminie Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- Komputery przenośne

- Drukarki laserowe

- Urządzenia multimedialne

Wymagania ogólne:

1. Wszystkie zaoferowane towary muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych. Wszystkie towary muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. Wszystkie oferowane towary powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczanie do stosowania w obiektach szkolnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu.

2. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne do Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu, ul. Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych na dostarczone urządzenia. Jeżeli producent materiałów / urządzeń wchodzących w skład zestawu udziela dla nich odrębnej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4. Wykonawca jest zobowiązany skutecznie poinformować Zamawiającego o terminie dostawy,
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub wolnego od wad.

6. O wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem wysłanym nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia. Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku, dostarczonych pomocy dydaktycznych.

9. Zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wyposażenie pracowni ICT Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

Kody CPV:

30213100-6 – Komputery przenośne

30232110-8 – Drukarki laserowe

32322000-6 – Urządzenia multimedialne

Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: zakończenie dostaw do 6 kwietnia 2018r.

Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócenie maksymalnego terminu dostawy za co przyznane zostaną odpowiednie punkty. Opisane jest to szczegółowo w rozdziale 16 SIWZ.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacja ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza   szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnego wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP –
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: nie dotyczy
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – nie dotyczy
INNE DOKUMENTY
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40,00
TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 10:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Siedliszczu - Sekretariat

ul. Szpitalna15

22-130 Siedliszcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
nie wymagane
INNE INFORMACJE
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Nie określa się przewidywanej liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu.
Nie będzie zawierana umowa ramowa lub ustanawiany dynamiczny system zakupów.
Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W postępowaniu nie zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Nie skraca się terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Wzór umowy zamieszczony jest wraz z SIWZ na stronie zamawiającego.

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszelkie istotne zmiany umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

Zmiana wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez zmian.

Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej.

W uzasadnionych przypadkach (np. wycofanie z produkcji, brak w obiegu handlowym) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie oferowanego sprzętu, określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do Oferty, pod warunkiem, że sprzęt oferowany zamiennie będzie spełniał minimalne wymogi określone w SIWZ i nie będzie gorszy jakościowo od wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie.

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować   istnienie przesłanki tej zmiany.

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 18 styczeń 2021
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.