• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
RPO WL na lata 2014-2020 Generuj dokument PDF

RPOWL2014 2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


 

„Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu”

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2017 r.

Celem główny projektu jest poprawa stanu wyposażenia gminy Siedliszcze w infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę. Celem nadrzędnym jest polepszenie warunków życia lokalnej społeczności oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzania działalności rolniczej i gospodarczej, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa stanu technicznego budynku ujęcia wody i znajdujących się tam urządzeń do przesyłu wody.
  2. Zwiększenie dostępności wody w sieci oraz poprawa zdolności retencyjnych.
  3. Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych na obszarze obsługiwanym przez ujęcie wody w Siedliszczu.
  4. Zmniejszenie strat ponoszonych przez rolników i przedsiębiorców związanych z przerwami i ograniczeniami w korzystaniu z wody.

W wyniku realizacji celów projektu zwiększy się atrakcyjność gminy jako miejsca do zamieszkania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, dzięki zabezpieczaniu podstawowej potrzeby jaką jest pełny dostęp do zdrowej wody. Zagwarantowana zostanie stała podaż wody spełniającej normy sanitarne w żądanych ilościach. Poprawią się warunki higieniczno-sanitarne i stan zdrowia mieszkańców. Rolnicy i przedsiębiorcy nie będą ponosić strat związanych z niemożliwością nawadniania pól, przymusowym postojem lub koniecznością dowozu wody z powodu jej braku. Wrośnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki budowie zbiornika, gdzie będzie gromadzona woda m.in. na cele przeciwpożarowe. Zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, co ograniczy emisję szkodliwych substancji do powietrza. Efektem będzie poprawa warunków życia społeczności, stworzenie korzystnych warunków do prowadzania działalności rolniczej i gospodarczej. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego. Poprawi się wizerunek gminy Siedliszcze a zaoszczędzone pieniądze gmina będzie mogła przeznaczyć na inne inwestycje.

Zakres projektu to przebudowa i modernizacja budynku ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego, zamontowanie nowych pomp głębinowych i nowych obudów, wymiana zaworów i przebudowa rurociągów w komorze zasuw, położenie rurociągów zewnętrznych, instalacja nowego agregatu pompowego w budynku stacji, nowa instalacja wod-kan oraz ogrzewania, instalacja zestawu solarnego do CWU, instalacja elektryczna stacji wraz z wew. oświetleniem obiektu, automatyka pracy stacji, utwardzenie terenu, opaska odwadniająca i ogrodzenie działki.

Ponadto w ramach projektu zostanie utworzony serwis dla użytkowników umożliwiający dokonywanie transakcji on – line.

Okres realizacji projektu: od 02.12.2015 r. do 15.12.2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: czerwiec 2017 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 15.12.2017 r.

Planowane wskaźniki:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 5875 osób
  • Liczba wybudowanych (zmodernizowanych) ujęć wody -1 szt

Wartość całkowita projektu: 1 456 606,93PLN

Wartość dofinansowania: 1 006 598,28 PLN


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 16 listopad 2018
Imieniny: Maria, Edmund, Marek

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.