• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zakup autobusu do przewozu osób Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 60 000 EURO

Zakup autobusu do przewozu osób

Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Adres strony internetowej z ogłoszeniem   
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI


Tryb zamówienia:   
Przetarg nieograniczony


Opis przedmiotu oraz części zamówienia:
    Kody CPV:    34.12.10.00-1 autobusy

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu spełniającego niżej podane kryteria:
Wymagania techniczne:
1. Ładowność     min. 2000 kg
2. DMC        4000 – 5000 kg
3. Tylne koła bliźniacze
4. Silnik:
    - diesel lub diesel doładowany pojedynczą turbiną
    - moc max.     powyżej 150 KM
    - pojemność    powyżej 2500 cm3 (nie więcej jednak niż 3000 m3)
5. Przewóz od 18 do 21 osób na miejscach siedzących plus kierowca.
6. Przebieg nie większy niż 50 tys. km
7. Rok produkcji powyżej 2004r.
8. Wyposażenie minimalne:
-    ABS
-    koła napędzane z systemem antypoślizgowym przy ruszaniu
-    poduszka powietrzna kierowcy
9. Wymagane ważne świadectwo homologacji.
10. Wymagane ważne badanie techniczne.
10. Kolor nadwozia obojętny.
11. Dodatkowe wyposażenie bez szczególnych wymagań


Pozostałe wymagania:
1. Samochód bezwypadkowy (nie uczestniczył w wypadku drogowym, po którym konieczna była naprawa blacharska lub wymiana oblachowania).
2. Drobne naprawy powłoki lakierniczej lub zewnętrznych elementów plastikowych (typu „uszkodzenia parkingowe”) będą brane pod uwagę przy ocenie stanu estetycznego pojazdu.
3. Stan licznika wskazuje faktyczny przebieg pojazdu (wszelkie ingerencje mechaniczne lub elektroniczne w mechanizm zliczania przejechanych kilometrów dyskwalifikują ofertę).
4. Odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego po weryfikacji stanu technicznego i estetycznego pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów właściwej dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych lub wariantowych.


Termin wykonania zamówienia:   
20 dni od dnia podpisania umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
D.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
E.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wymienionych poniżej.

Dokumenty wymagane od oferentów:
A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
C.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
D.    Opis techniczny pojazdu wraz ze zdjęciami i świadectwo homologacji pojazdu.


Wadium:   
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Termin związania ofertą   
30 dni


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
CENA = 65 %
ROK PRODUKCJI = 10 %
PRZEBIEG = 15 %
ESTETYKA POJAZDU = 5 %
WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 5 %


Inne informacje   
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Miejsce i termin składania ofert:   
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie


Oferty należy składać do dnia
24.11.2006 godzina 14:00.


Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Uwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Piotr Dworucha lub Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284, fax. (0 82) 56-92-202, w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Pobierz specyfikację i dokumentację przetargową
POBIERZ
(archiwum samorozpakowujące)


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.