• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Gospodarka Odpadami Generuj dokument PDF

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu nr XI/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siedliszcze od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie:

a) od małego gospodarstwa domowego (1 osoba) – 12 zł,

b) od dużego gospodarstwa domowego (2 lub więcej osób) – 24 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranymi selektywnie odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 100 zł rocznie od jednej nieruchomości.

 


 

KONTO NA OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 22 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym Burmistrz Siedliszcza informuje, że od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie o/Siedliszcze nr

71 8187 0004 2007 0150 0048 1398

 


 

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2020 r.

 

Podmiot odbierający odpady:
PW Ewa Grzywna- Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
Tel. 730 373 373, E-mail: grzywna@pwchelm.pl,
strona www: www.pwchelm.pl

 

Rejon Nazwa Miejscowoći Termin odbioru w następującym miesiącu:
 II  III 
 IV 
 V
 VI 
 VII 
 VIII 
 IX 
 X 
 XI 
 XII 
1

Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia,
Majdan Zahorodyński,

Wola Korybutowa Pierwsza,
Wola Korybutowa Druga,

Wola Korybutowa-Kolonia, Borowo,
Gliny, Chojeniec,
Chojeniec-Kolonia,
Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze,

Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno,
Wojciechów

3 2  6 4 1 6 3 7 5 2 1
2

Marynin, Siedliszcze, Krowica,
Stasin Dolny, Lipówki,
Anusin,
Janowica, Brzeziny, Mogilnica,
Zabitek, Bezek,
Kamionka,
Lechówka, Bezek Dębiński,
Bezek-Kolonia,
Jankowice, Adolfin,
Julianów

 4 3 7 5  2 7 4 8 6 3  2
 

Siedliszcze - drugi termin
(tylko odpady niesegregowane

i bioodpady)

 - - 17 14 19 17 21 22 20  -  -
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(PSZOK)
przy Urzędzie Miejskim w Siedliszczu
 26 31 30 22 30 24 28 30 29 26 22

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

MPZO – Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów – 06.03.2020 r. i 15.10.2020 r.

PSZOK oraz MPZO: można dostarczać odpady segregowane: papier, tektura (makulatura, karton), szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (tylko z samochodów osobowych, motocykli, rowerów).

 

 DO POBRANIA:

 


Więcej informacji na temat odpadów komunalnych na stronie: https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt66&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu17&value%5B1%5D=99

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019
Zdjęcie z galerii 2Święto Niepodległości 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 25 luty 2020
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.