• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2020_Olej_grzewczy Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 23 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021

Ogłoszenie BZP nr 588622-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Ogłoszenie o zamówieniu L-124-2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Numer referencyjny: GT.271.8.2020

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O zamówienie nie muszą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy - zamówienie nie jest podzielone jest na części.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w języku polskim.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie żąda zabezpieczenia.

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Kryteria oceny ofert: cena znaczenie: 100%

Licytacja elektroniczna: adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

www.licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.

Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

NAZWA I ADRES:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie,

tel. (82) 56 92 284

faks (82) 56 92 202

e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

adres strony internetowej (URL): www.siediszcze.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl w zakładce Przetargi na dole głównej strony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie należy przesyłać elektronicznie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesyła się w formie pisemnej. Nie dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres:

Urząd Miejski w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi sukcesywna (po ok. 8-9 tys. litrów jednorazowo) dostawa oleju grzewczego typ lekki spełniającego normę dla wartości opałowej PN-C-04062 w łącznej ilości ok. 60 tys. litrów do kotłowni Zamawiającego na terenie miasta Siedliszcze. Podana ilość oleju, jest jedynie ilością szacunkową. Ostateczna ilość zamówionego oleju zostanie określona w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. Zmiana ilości zamówionego oleju nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

Główny kod CPV: 09135100-5

Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie – od podpisania umowy do końca kwietnia 2021r.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):

1) kierowanie cysternami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych;

2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej: www.siedliszcze.pl.

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp – nie dotyczy.

W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy.

Inne dokumenty: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca musi złożyć stosowną koncesję (pozwolenie administracyjne) na obrót paliwami ciekłymi (kopia potwierdzona za zgodność) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem  https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ:

1. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju grzewczego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto zaoferowaną przez Wykonawcę a określoną na oficjalnej stronie producenta w dniu składania ofert stanowić będzie stały upust/narzut stosowany przy aneksowaniu umowy w przypadku zmiany cen producenta w czasie trwania umowy.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju grzewczego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica pomiędzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz).

7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

8. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania: zamknięcie 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

TERMINY:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1 października 2020r. godzina: 10:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

2. Wzór umowy oraz oświadczenia wstępnego stanowi załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

6. Zmiana umowy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany mogą:

- dotyczyć aneksowania umowy ze względu na zmianę cen producenta oleju,

- dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy,

- mogą być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

7. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

 

Pliki do pobrania

kliknij tutaj

 
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Czwartek, 21 styczeń 2021
Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.