• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2020_Zakup_paliw Generuj dokument PDF


 

 08.01.2020 - Unieważnienie postępowania - kliknij tutaj

  

07.01.2020 - Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

  

Formularze do pobrania - kliknij tutaj

 

Siedliszcze, 28 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
i jednostek podległych

Ogłoszenie BZP nr 772208-N-2020 z dnia 2020-12-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) – nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Siedliszcze

ul. ul. Szpitalna 15 A

22-130   Siedliszcze,

woj. lubelskie,

tel. 82 56 92 284, faks 82 56 92 202

e-mail gmina@siedliszcze.pl

adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA - nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Pisemnie.

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych”

Numer referencyjny: GT.271.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

Słownik główny

09.13.41.00-8 Olej napędowy

09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

Przedmiotem zamówienia jest tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Siedliszczu oraz jednostek podległych wg szacunkowych potrzeb:

Olej napędowy regularny - ok. 40.000 litrów na rok

Olej napędowy premium - ok. 10.000 litrów na rok

Benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 3.000 litrów na rok

Benzyna bezołowiowa PB 98 - ok. 3.000 litrów na rok

Zamawiający wymaga, aby paliwa spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz być zgodne z normami:

PN-EN 228:2013-04 – dotyczy benzyny bezołowiowej,

PN-EN 590:2013-12 – dotyczy oleju napędowego.

W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laboratorium analityczne.

Tankowanie odbywać się będzie w stacji paliw wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Stacja paliw musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie - w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1853)

Do prawidłowego przygotowania oferty wykonawca poda odległość wyrażoną w kilometrach w jedną stronę od siedziby Urzędu Miejskiego w Siedliszczu przy ul. Szpitalnej 15A do stacji, w której będzie prowadzona sprzedaż paliw. Odległość ta nie może być większa niż 20 km od siedziby Urzędu Miejskiego w Siedliszczu zmierzona najkrótszą drogą krajową i/lub wojewódzką i/lub powiatową – o nawierzchniach asfaltowych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w formie bezgotówkowej w złotych polskich. Płatność dokonywana będzie po wykonanych tankowaniach
i wystawieniu zbiorczej faktury – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Każde tankowanie potwierdzone będzie dokumentem WZ z podaniem daty tankowania, ilości paliwa, rodzaju pojazdu z numerem rejestracyjnym lub rodzaju urządzenia. Szczegółowy wykaz pojazdów
i urządzeń wskazany jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionych paliw w stosunku do wartości szacunkowych, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że podana ilość nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń
z tytułu niezrealizowanych dostaw.

II.6) Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31 grudnia 2020r.

II.9) Informacje dodatkowe: ---

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek gdy wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia z 10 kwietnia 1997 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. wykaże, że dysponuje minimum jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego (wskazana w ofercie przetargowej).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa
w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tj Dz. U nr 1059 z 2012 roku
z późn. zm.)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna – nie jest przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Odległość od siedziby zamawiającego (OD)

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym – nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

data: 2021-01-07 godzina: 10:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Czwartek, 21 styczeń 2021
Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.