• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Adaptacja budynku na mieszkania w Mogielnicy Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  60 000 EURO

 

Adaptacja budynku na mieszkania w Mogielnicy

- naprawa elewacji i dachu


Nazwa i adres zamawiającego: 
  
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem   

http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia: 
  
Przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu oraz części zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej na mieszkania w m. Mogilnica w zakresie:
1.    Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi
2.    Przygotowanie podłoża i pokrycie dachów papą termozgrzewalną wraz z obróbkami dekarskimi

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Części zamówienia:

1.    Ocieplenie elewacji
2.    Pokrycie dachów

Kody CPV:

 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.19.10-6 Naprawa dachów
45.26.25.21-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Termin wykonania zamówienia: 
  
do dnia  28 września 2007

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
D.    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem
E.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
F.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wymienionych poniżej.

Dokumenty wymagane od oferentów:

A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum 5 prac).
C.    Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
D.    Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
E.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
F.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium: 
  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin związania ofertą 
  
30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 
Cena 100%

Inne informacje   

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Miejsce i termin składania ofert:  
 
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 03.07.2007 godzina 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Pliki do pobrania:

Oferta przetargowa.doc
Oswiadczenie art. 22.doc
Oswiadczenie art. 24.doc
Przedmiar robot - naprawa dachu.doc
Przedmiar robot - naprawa elewacji.doc
SIWZ_adaptacja budynku na mieszkania.doc
Wzor umowy - adaptacja budynku.docUwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Piotr Dworucha lub Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284, fax. (0 82) 56-92-202, w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.