• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Dokończenie budowy kompleksu boisk.. #2 Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

„Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych
w miejscowości Siedliszcze”


Nazwa i adres zamawiającego:  
 
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem  
 
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:   

Przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu:

    Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy kompleksu boisk zlokalizowanych w m. Siedliszcze.

W zakres zamówienia wchodzi dokończenie budowy:

1.    boisko do piłki nożnej,
2.    boisko 2-funkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki
3.    bieżnia okólna 4-torowa z odcinkiem prostym 6-torowym
4.    skocznia 2-funkcyjna do skoku w dal i wzwyż

Kod CPV  
 
45.21.22.21-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Termin wykonania zamówienia:   

do dnia 16 czerwca 2008

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
D.    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem w zakresie budowy obiektów sportowych
E.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
F.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta wymienionych poniżej w kategoriach: [spełnia] / [nie spełnia]

Dokumenty wymagane od oferentów:

A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy obiektów sportowych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum 3 prace).
C.    Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
D.    Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
E.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
F.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium:   

Ustala się wadium w wysokości 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych).
Termin wniesienia wadium upływa z dniem i godziną składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 46 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

Termin związania ofertą   

30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  
Cena 100%

Inne informacje  
 
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych lub wariantowych.

Miejsce i termin składania ofert:  
 
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 7 marca 2008 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

 

Pliki do pobrania

Oferta przetargowa ve.doc 69K
Oswiadczenie art. 22 ve.doc 26K
Oswiadczenie art. 24 ve.doc 38K
Przedmiar robot ve.doc 102K
SIWZ kopmleks boisk ve.DOC 130K
Wzor umowy - kompleks boisk ve.doc 60K
dokumentacja_kompleks boisk_1.jpg 294K
dokumentacja_kompleks boisk_2.jpg 408K
dokumentacja_kompleks boisk_3.jpg 875K

Odpowiedz na zapytanie-ve.jpg 764K
Odpowiedz II - ve.jpg 1.0M
Odpowiedz na zapytanie III.jpg 2.0M
Odpowiedz IV.jpg  476K

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg 1.3M 

 

Uwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć  lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.

2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).

3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Piotr Dworucha lub Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284, fax. (0 82) 56-92-202, w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.