• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.. Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

„Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze”


Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Adres strony internetowej z ogłoszeniem   
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI


Tryb zamówienia:   
Przetarg nieograniczony


Opis przedmiotu:
W zakres zamówienia wchodzi:

 

2015-05-22-09-07-38 105

1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na szerokości 3,5m i grubości 10 cm
2. Skropienie podbudowy z kruszywa na szerokości 3,5m
3. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na  szerokości 3,5m i grubości 4 cm
4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szerokości 2 x 0,5 m oraz grubości 15 cm

Kod CPV  
 
45233124-4  Drogi dojazdowe

Termin wykonania zamówienia: 
  
do dnia 31 lipca 2008

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
D.    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem (wymagane są dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
E.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
F.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta wymienionych poniżej w kategoriach: [spełnia] / [nie spełnia]

Dokumenty wymagane od oferentów:

A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
C.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
D.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin związania ofertą   

30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 
Cena 100%

Inne informacje  
 
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Miejsce i termin składania ofert:   
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 2 kwietnia 2008 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Pliki do pobrania

Kosztorys ofertowy - naprawa drog gminnych.doc 123K  
Oferta przetargowa.doc 70K
Oswiadczenie art. 22.doc 26K
Oswiadczenie art. 24.doc 34K
SIWZ naprawa drog gminnych.doc 84K
Wzor umowy - naprawa drog gminnych.doc 69K

Uwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl ub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Piotr Dworucha lub Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284
fax. (0 82) 56-92-202
w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.