• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #16/08 Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o przetargu

    Wójt Gminy Siedliszcze działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr. 115 poz. 741 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1993 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargówna zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr. 9 poz. 30) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Siedliszcze.


KW: KW-37540

Numer działki: 778/24

Powierzchnia działki: 900 m2

Opis nieruchomości (zabudowana, niezabudowana)
(opis budynków, położenie itp.): Siedliszcze

Cena nieruchomości :
gruntu: 13383,-
bydynki:  -
razem: 13383
,-

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste: +22%

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze: budownictwo jednorodzinne

Forma zbycia: Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi: brak

 Przetarg odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Siedliszcze w dniu 05 sierpnia 2008 r. o godzinie 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy Siedliszcze wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócona jeżeli osoba wpłacająca przetargu nie wygra.

Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na przedmiotowej(ych) nieruchomości(ach) nie istnieją żadne obciążenia.

W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w uzasadnionych przyczynach i podając informację.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 06 marzec 2021
Imieniny: Róża, Wiktor, Jordan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.