• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Budowa kanalizacji sanitarnej ... Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliszcze


Nazwa i adres zamawiającego:   
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 5692284, fax 082 5692202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem  
 
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:
   
Przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu:

    Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Siedliszcze – gmina Siedliszcze:

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:

1. Kanał PCW Ø200 o długości 1109 m
2. Przewód tłoczny z rur PE Ø65 o długości 246 m
3. Przykanaliki z rur PCW Ø150 o długości 393 m
4. Pompownia ścieków

Kod CPV   

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Termin wykonania zamówienia:  
 
Część zamówienia obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym należy wykonać do dnia 1 grudnia 2008r.
Pozostałą część zamówienia obejmującą sieć kanalizacyjną przy zakładach usługowych należy wykonać do dnia 30 czerwca 2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    Warunki uczestnictwa i dokumenty wymagane od oferentów :
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
A.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
B.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia;
C.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
D.    zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 5 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem
E.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
F.    spełniają warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Oferenta wymienionych poniżej w kategoriach: [spełnia] / [nie spełnia]

Dokumenty wymagane od oferentów:
A.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy obiektów sportowych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum 3 prace).
C.    Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
D.    Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
E.    Oświadczenie, że oferent spełnia warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wadium: 
  
Ustala się wadium w wysokości 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych).
Termin wniesienia wadium upływa z dniem i godziną składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 46 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

Termin związania ofertą 

  30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
  
Cena 100%

Inne informacje 
  
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Miejsce i termin składania ofert:
   
Sekretariat Urzędu Gminy Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 30 września 2008 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Załączniki do pobrania:
Załaczniki do ogłoszenia.zip 28M

Uwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (np. e-mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284
fax. (0 82) 56-92-202
w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 10 sierpień 2020
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.