• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #23/08 Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o przetargu

    Wójt Gminy Siedliszcze działając na podstawie art 37 pkt 1 i 4, art. 38 pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr. 207 poz. 2108) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedliszcze.


Księga wieczysta: KW-36960

Numer działki: 91

Powierzchnia działki: 3000 m2

Opis nieruchomości (zabudowana, niezabudowana)
(opis budynków, położenie itp.): Bezek

Cena nieruchomości :
gruntu: 25989,-
budynki:  -,-
razem:
25989,-

Stawka procentowa za użytkowanie wieczyste: +22%

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste: VAT

Termin wnoszenia opłat: -

Zasady aktualizacji opłat: -

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze: Budownictwo zagrodowe

Forma zbycia: Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi: brak

 Przetarg odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Siedliszcze w dniu 13 stycznia 2009 r. o godzinie 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy Siedliszcze wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócona jeżeli osoba wpłacająca przetargu nie wygra.

Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na przedmiotowej(ych) nieruchomości(ach) nie istnieją żadne obciążenia.

W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Gminie przysługuje umowne prawo odkupu przedmiotowych działek bez prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku nie rozpoczęcia budowy budynku w okresie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczynach i podając informację.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 12 grudzień 2018
Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.