• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o zam. publicznym - Budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl
Adres strony internetowej z ogłoszeniem
http://www.siedliszcze.pl/  w zakładce PRZETARGI
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka na terenie gminy Siedliszcze,
powiat chełmski, województwo lubelskie.
Zakres zamówienia:                                                          Ilość
Sieć wodociągowa z rur PCW Dn 100                                  5 704 mb
Przyłącza wodociągowe
PE Dn 50                                                                             323 mb
PE Dn 32                                                                          1 386 mb
stal ocynk. Dn 32                                                                  18 mb
Punkty czerpalne                                                                   33 kpl.
Hydranty p.poż                                                                      20 szt.
Zasuwy
Ø 100                                                                                   11 szt.
Ø 80                                                                                     20 szt.
Wymagania jakościowe:
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z woda pitną oraz odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
Kod CPV
45.23.13.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
Termin wykonania zamówienia:
do dnia 15 lipca 2009
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne obowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie w ciągu jednego roku robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia w minimalnym zakresie 5 tys. mb. prac przy budowie sieci o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku  [spełnia] lub [niespełnia].

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:

1.Formularz oferty

2.Dowód wniesienia wadium

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

4.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

7.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z terminem obowiązywania przynajmniej do dnia wykonania zamówienia.

Wadium:

Ustala się wadium w wysokości 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa z dniem i godziną składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

Termin związania ofertą  - 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenia - Cena 100%

Inne informacje

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.5 lub 6 ustawy o zamówieniach publicznych

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Siedliszcze

pokój nr 5

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2009 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202  w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Załaczniki do ogłoszenia 12M
 


Uwaga  -  ważne !!!
1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie
elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie
tego faktu ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202) 
i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail)
Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów
dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.

2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy
wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się
pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).

3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284
fax. (0 82) 56-92-202
w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Odpowiedź na zapytanie 1 - publ. 22.01.2009Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.