• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o zam. publicznym - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gm. Siedliszcze Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

na terenie gminy Siedliszcze

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg gminnych na odcinkach:

Lokalizacja

Długość

Szerokość

Powierzchnia

m

m

m2

Kulik Kolonia

845

3,5

2 957,5

Chojno Nowe II

1 190

3,5

4 165,0

Razem

7 122,50

W zakres zamówienia wchodzi:

  1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na szerokości 3,5m i grubości 10 cm

  2. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa na szerokości 3,5m

  3. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na szerokości 3,5m i grubości 4 cm

  4. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szerokości 2 x 0,5m oraz grubości 15 cm

Kod CPV 45.23.31.24-4 Drogi dojazdowe

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 lipca 2009

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

Dokumenty wymagane od oferentów:

1. Formularz oferty

2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

3.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

6.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z terminem obowiązywania przynajmniej do dnia wykonania zamówienia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Termin związania ofertą 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100%

Inne informacje Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.5 lub 6 ustawy o zamówieniach publicznych

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Siedliszcze

pokój nr 5

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2009 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

 

Uwaga  -  ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202)  i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).
3. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 5
tel. (0 82) 56-92-284
fax. (0 82) 56-92-202
w godz. 7.00  -  15.00
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Załączniki do ogłoszenia

Kosztorys ofertowy

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.