• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o zam. publicznym - 55 przydomowych oczyszczalni ścieków Generuj dokument PDF

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zaprojektowanie i wybudowanie 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siedliszcze

 Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem

http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce PRZETARGITryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznychOpis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prace projektowe - zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wg lokalizacji podanych w załączniku nr 5 do SIWZ i wytycznych w Programie funkcjonalno-użytkowym

2. Roboty budowlane - wykonanie przydomowych oczyszczalniKod CPV

Słownik główny

45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Słownik uzupełniający

A01-9 – Projekt i budowaTermin wykonania zamówienia: do dnia 16 października 2009Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie przynajmniej 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym roku kalendarzowym lub odpowiednio więcej

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:

1.Formularz oferty

2.Dowód wniesienia wadium

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

4.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

7.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (przynajmniej 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym roku kalendarzowym lub odpowiednio więcej)

8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Wadium:

Ustala się wadium w wysokości 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa z dniem i godziną składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz SIWZTermin związania ofertą: 30 dniKryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena 100%Inne informacje:

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.5 lub 6 ustawy o zamówieniach publicznychMiejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Siedliszcze

pokój nr 5

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

woj. lubelskieOferty należy składać do dnia 31 marca 2009 do godziny 14:00.Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.plDokumenty do pobrania:

Załącznik

Odpowiedź nr 1 na zapytanie

Uwaga - ważne !!!

1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu (mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202) i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.

2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.