• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o zam. publ. - remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych

Remont nawierzchni dróg gminnych

na terenie gminy Siedliszcze

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem

http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce PRZETARGITryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg gminnych na łącznej powierzchni 38 850 m2 na odcinkach:


 

Lokalizacja

Długość

Szerokość

Grubość warstwy

m

m

cm

Chojeniec – Chojeniec Kolonia

2100

3,5

20

Kulik Kolonia

2100

3,5

20

Romanówka – Chojno Stare

2000

3,5

20

Wola Korybutowa I

2100

3,5

20

Jankowice - Julianów

2800

3,5

20W zakres zamówienia wchodzi:

  1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni – korytowanie

  2. Materiał do wyrównania nawierzchni wraz z transportem

  3. Wyrównanie ułożonej warstwy do minimum 20 cm

  4. Zagęszczenie i wałowanie nawierzchni

  5. Wyrównanie poboczy

Minimalne wymagania dotyczące jakości materiału do wyrównania:

1. Zawartość frakcji:

- frakcja 0 – 16 mm do 20 % objętości

- frakcja 16 – 32 mm do 30 % objętości

- frakcja powyżej 32mm minimum 50 % objętości

2. Rodzaj materiału: kruszywa naturalne, kruszywa betonowe bez zanieczyszczeń (ziemia, szkło, czerwona cegła, druty, drewno, styropian, tynki wapienne)Kod CPV

45.23.31.24-4 Drogi dojazdowe

28.81.30.00-4 drogowe materiały konstrukcyjne

28.81.37.00-1 materiały do naprawy nawierzchni drogowych

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2009

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

Dokumenty wymagane od oferentów:

1. Formularz oferty

2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

3.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

6.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z terminem obowiązywania przynajmniej do dnia wykonania zamówienia.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

Inne informacje

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.5 lub 6 ustawy o zamówieniach publicznych

 

Miejsce i termin składania ofert:


Urząd Gminy Siedliszcze

pokój nr 5

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 5 maja 2009 do godziny 14:00.

 

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski lub Piotr Dworucha

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

[ Z A Ł Ą C Z N I K I ]

Uwaga - ważne !!!


1. Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202) i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.


2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.