• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliszczu Generuj dokument PDF

2015-05-22-09-23-35 270 

GT 340/14/09

OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliszczu

Działając na podstawie art. 75 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Siedliszcze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

Nr identyfikacyjne; REGON: 000550108

NIP: 563-21-60-545


Dane kontaktowe:

telefon: 082 56 92 284 w godz. 700-1500

faks: 082 56 92 202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl

Strona na której prowadzona będzie licytacja: http://licytacje.uzp.gov.pl


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. O
kreślenie przedmiotu zamówienia:

kod CPV

45.25.21.27.4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45.25.22.00-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków


Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz
z infrastrukturą techniczna w Siedliszczu o nowe reaktory SBR z halą reaktorów
i pomieszczeniami składu osadu, odwadniania osadu oraz pomieszczeniem sita.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce oznaczonej na mapie geodezyjnej nr ewid. 562/2. Teren działki o powierzchni 11000m² położony jest na skraju kompleksu leśnego. Działka jest ogrodzona. Powierzchnia działki w granicach opracowania wynosi ok. 5884m².

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny przecinający teren działki oczyszczalni, uchodzący do rzeki Mogielnicy, tj. prawego dopływu rzeki Wieprz. Dojazd do oczyszczalni ścieków zapewniony jest drogą lokalną. Lokalizacja oczyszczalni ścieków jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze.

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek oczyszczalni ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 2002r. Budynek oczyszczalni wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków z betonu komórkowego, natomiast ściany reaktorów i fundamenty jako żelbetowe monolityczne. Jest to parterowy budynek z antresolą (niepodpiwniczony). W budynku znajdują się obecnie reaktory SBR, zbiornik osadów, pomost stalowy do obsługi reaktorów oraz pomieszczenia socjalne dla personelu obsługi technicznej.

Ogólne parametry techniczne istniejącego budynku wynoszą:

Powierzchnia użytkowa - 105,89m²

Powierzchnia zabudowy - 132,61m²

Kubatura budynku - 971,62m³


2. Budynek sita.

Jest to parterowy budynek (podpiwniczony), w którym obecnie znajdują się urządzenia sita. Budynek przeznaczony do rozbudowy. Zasypanie istniejącej piwnicy.

Ogólne parametry techniczne istniejącego budynku wynoszą:

Powierzchnia użytkowa - 16,00m²

Powierzchnia zabudowy - 23,00m²

Kubatura budynku - 88,41m³


3. Pozostałe obiekty.

Pozostałymi obiektami wchodzącymi w skład oczyszczalni są obecnie: zbiornik retencyjny nr 1, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.


4. Istniejące obiekty infrastruktury i uzbrojenia terenu

Dojazd do oczyszczalni ścieków zapewniony jest drogą lokalną. Drogi wewnętrzne
o szerokości 3,5m o nawierzchni utwardzonej. Ogrodzenie terenu oczyszczalni z siatki ocynkowanej, na słupkach stalowych z brama o szerokości 3,5m. Na terenie oczyszczalni znajduje się słupowa stacja trafo. Sieć kanałów i rurociągów technologicznych wg opisu w części technologicznej. Woda na teren inwestycji doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej.

5. Istniejący stan zieleni

Działka na której położona jest oczyszczalnia ścieków znajduje się w sąsiedztwie kompleksu leśnego. Na terenie oczyszczalni znajduje się jedynie niewielka ilość drzew i krzewów liściastych.

Charakterystyka projektowanych i modernizowanych obiektów:

1. Rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków.

Rozbudowa istniejącego obiektu podyktowana jest zwiększeniem przepustowości technologicznej. Do istniejącego budynku od strony północnej dobudowane będą dwa okrągłe zbiorniki z tworzywa kompozytowego zwane reaktorami SBR oraz parterowa hala reaktorów wbudowana w przestrzeń pomiędzy reaktorami. Od strony południowej zaprojektowano parterowy budynek odwodnienia i składu osadu wraz z pomieszczeniem sita. Nowy budynek obejmie swą zabudową istniejący budynek sita i będzie oddylatowany od istniejącego budynku oczyszczalni ścieków. Budynek oczyszczalni po rozbudowie, będzie posiadał złożoną formę, przykrytą dachami wielospadowymi o zróżnicowanych wysokościach. W bryłę budynku wbudowane będą okrągłe zbiorniki z tworzywa sztucznego o średnicy 4,6m i wysokości 6,0m, z pomostem stalowym z wejściem po drabinie.

Nowoprojektowany budynek nie jest podpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji nadziemnej. Konstrukcja murowa o podłużnym układzie konstrukcyjnym (ścian nośnych), wiata pomieszczenia składu osadu wzmocniona trzpieniami żelbetowymi. Dach dwuspadowy o kącie pochylenia 400 o konstrukcji drewnianej jętkowej, 300 o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej w hali reaktorów oraz 150 o konstrukcji krokwiowej dla pomieszczenia składu osadu. Sztywność konstrukcji zapewniają powiązane ze sobą ściany poprzeczne i podłużne wieńcami żelbetowymi.

Ogólne parametry techniczne budynku oczyszczalni wynoszą:


Rozbudowa:

Powierzchnia użytkowa - 145,91m²

Powierzchnia zabudowy - 202,00m²

Kubatura budynku - 952,00m³


Część istniejąca:

Powierzchnia użytkowa - 105,89m²

Powierzchnia zabudowy - 132,61m²

Kubatura budynku - 971,62m³

Razem część rozbudowywana i istniejąca:

Powierzchnia użytkowa - 251,80m²

Powierzchnia zabudowy - 334,61m²

Kubatura budynku - 1923,62m³

2 Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych.

Kontenerowa stacja zlewcza jest gotowym produktem dostarczanym na plac budowy z kompletnym wyposażeniem. Projektowana jest dla tego obiektu płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30cm z betonu B30 zbrojonego stalą A-IIIN wg projektu konstrukcji.


Ogólne parametry techniczne budynku wynoszą:

Powierzchnia zabudowy - 12,00m²

Kubatura budynku - 32,00m³

3 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych.

Zbiornik jest gotowym prefabrykatem wykonanym z żywicy epoksydowej i włókna szklanego. Zbiornik dostarczony będzie na plac budowy z kompletnym wyposażeniem.

W zakresie robót ogólnobudowlanych należy wykonać wykop i posadowienie zbiornika zgodnie z projektem konstrukcji.


4. Pompownia ścieków z komorą armatury.

Projektowane zagospodarowanie terenu działki.

1. Teren oczyszczalni ścieków i układ komunikacyjny.

Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków (w granicach opracowania) wynosi 5884m². Dojazd na teren oczyszczalni ścieków pozostaje bez zmian. Droga wewnętrzna o szerokości 3,5 m , ze względu na projektowaną rozbudowę budynku, poddana będzie częściowej rozbudowie na długości ok. 45m i zakończona zostanie placem manewrowym o wymiarach ~12,5 x 15m. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe, w obrębie działki w kierunku trawników.


2. Sieci uzbrojenia terenu.

Dopływ ścieków do oczyszczalni odbywał się będzie istniejącym kanałem grawitacyjnym do projektowanej pompowni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków.

- Odpływ ścieków oczyszczonych odbywał się będzie istniejącym kanałem do odbiornika.

- Zaopatrzenie oczyszczalni ścieków w wódę z wodociągu gminnego i istniejącym przyłączem.

- Oczyszczalnia ścieków zasilana jest w energię elektryczną z napowietrznej linii, do istniejącej stacji trafo, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Stąd energia elektryczna doprowadzona jest kablem do głównej rozdzielni w budynku oczyszczalni.

- Oświetlenie terenu oczyszczalni. Projektuje się 2 nowe latarnie słupowe, połączone siecią kablową sterowaną automatycznie od strony placu manewrowego.


3. Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Teren oczyszczalni ścieków ogrodzony jest siatką ocynkowaną na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie. Wysokość siatki 1,5m, szerokość bramy 3,5m.

Planuje się przesunięcie istniejącego ogrodzenia od strony południowej w kierunku rozbudowywanej oczyszczalni.

IV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.

Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze).

Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”.

Wymagania techniczne:

Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet

Zainstalowana przeglądarka:

MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej

albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej


V. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 80 000 zł brutto.

7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 2 713 567,40 zł brutto (dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem zł 40/100)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

VI. Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową.


VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udzia
łu w licytacji elektronicznej:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Siedliszcze

Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

Pokój nr 4

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy składać do dnia:

24 listopada 2009r. do godz. 12:00.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w pkt. X niniejszego ogłoszenia składa się tradycyjnie w formie papierowej.

Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego.

We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który może zostać przesłane zaproszenie do składania ofert. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną. Przy kontaktach drogą elektroniczną wymagane jest zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.


VIII. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi 5 dni od dnia przekazania zaproszeń.

Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 30 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.


IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia
w minimalnym zakresie budowy lub rozbudowy albo modernizacji jednej oczyszczalni ścieków
o wartości nie mniejszej niż 1.400 tys. zł brutto (jeden milion czterysta tysięcy złotych).

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].


X. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy budowie lub rozbudowie albo modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1.400 tys. zł brutto - jeden milion czterysta tysięcy zł)

7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 500 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

8. Wadium

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

XII. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2010

XIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

BS w Chełmie o/Siedliszczu

nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją „wadium rozbudowa oczyszczalni"

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kosztorys robót (przynajmniej w formie tabeli elementów scalonych) wraz z harmonogramem prowadzenia robót.

XVII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

http://licytacje.uzp.gov.pl

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 209209 w dniu 16 listopada 2009r.

Zamawiający może dokonać zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w BZP, na stronie internetowej www.siedliszcze.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Pliki do pobrania:

[Załączniki]

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 4

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl
Uwaga ważne:
Gmina Siedliszcze jako Zamawiający na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia o postępowaniu przetargowym informuje, że termin wniesienia wadium nie może być późniejszy niż termin otwarcia licytacji. Termin ten zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert.
W przypadku oferentów dopuszczonych do udziału w licytacji a którzy nie wnieśli wadium w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji zostaną oni poproszeni w zaproszeniu do udziału w licytacji
o złożenie wadium najpóźniej do dnia i godziny otwarcia licytacji. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni od dnia przekazania zaproszenia.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.