• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa sieci wodociągowej Generuj dokument PDF

ogoszenie-o-licytacji-elektronicznej-budowa-sieci-wodocigowej 232


GT 340/13/09

OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

”Budowa sieci wodociągowej w m. Bezek Kol. Adolfin, Lechówka, Jankowice”
Działając na podstawie art. 75 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Siedliszcze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
Nr identyfikacyjne; REGON: 000550108
NIP: 563-21-60-545
Dane kontaktowe:
telefon: 082 56 92 284 w godz. 700-1500
faks: 082 56 92 202 w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl
adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl
Strona na której prowadzona będzie licytacja: http://licytacje.uzp.gov.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Określenie przedmiotu zamówienia:

kod CPV
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów


Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Siedliszcze w m. Bezek Kol. Adolfin, Lechówka, Jankowice.
W zakres robót wchodzi wykonanie:
- sieć wodociągowa PCW Ø 150 – 2644 mb
- sieć wodociągowa PCW Ø 100 – 8500 mb
- przyłącza wodociągowe PE Ø 50 – 869 mb
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 – 1686 mb
- przyłącza wodociągowe stal oc. – 56 mb
- liczba przyłączy wodociągowych – 96 kpl.
W trakcie realizacji inwestycji istnieje konieczność wykonania dwóch przejść pod drogą krajową S12  oraz 8 przejść pod drogami powiatowymi. Przejścia należy wykonać metodą przewiertu po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
Szczegółowe dane i rysunki techniczne dostępne są do wglądu w projekcie budowlanym. Wyciąg z projektu zamieszczony jest na stronie zamawiającego. Z kompletem dokumentacji
(w tym rysunki szczegółowe) można się zapoznać w siedzibie zamawiającego.


IV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.
Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”.
Wymagania techniczne:
Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet
Zainstalowana przeglądarka:
MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej
albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej


V. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.
5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 40 000 zł brutto (czterdzieści tysięcy).
7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 901 688,91 zł brutto (dziewięćset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem zł 91/100)
8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.


VI. Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 


VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Siedliszcze
Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
Pokój nr 4
Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy składać do dnia:
26 listopada 2009r. do godz. 12:00.
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w pkt. X niniejszego ogłoszenia składa się tradycyjnie w formie papierowej.
Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego.
We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który może zostać przesłane zaproszenie do składania ofert. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną. Przy kontaktach drogą elektroniczną wymagane jest zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.


VIII. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi 5 dni od dnia przekazania zaproszeń
Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 30 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.


IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.  Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia
w minimalnym zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami o wartości nie mniejszej niż  300 tys. zł brutto (trzysta tysięcy złotych) wykonanej jako jedno zadanie w ciągu 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku  [spełnia] lub [niespełnia].


X. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji.
2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  
3.  Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych
4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych
6.  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami o wartości nie mniejszej niż  300 tys. zł brutto wykonanej jako jedno zadanie w ciągu 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót)
7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 300 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia.
8. Wadium
                  
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji.  Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.


XII. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2010

XIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania ofert.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 tys. zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
 BS w Chełmie o/Siedliszczu
 nr  konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją „wadium budowa wodociągu"
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kosztorys robót (przynajmniej w formie tabeli elementów scalonych) wraz z harmonogramem prowadzenia robót.


XVII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl


XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 212707 w dniu 18 listopada 2009r.
Zamawiający może dokonać zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w BZP, na stronie internetowej www.siedliszcze.pl oraz na tablicy ogłoszeń.


Pliki do pobrania:
[Załączniki]
Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl
Uwaga ważne:
Gmina Siedliszcze jako Zamawiający na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia o postępowaniu przetargowym informuje, że termin wniesienia wadium nie może być późniejszy niż termin otwarcia licytacji. Termin ten zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert.
W przypadku oferentów dopuszczonych do udziału w licytacji a którzy nie wnieśli wadium w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji zostaną oni poproszeni w zaproszeniu do udziału w licytacji
o złożenie wadium najpóźniej do dnia i godziny otwarcia licytacji. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni od dnia przekazania zaproszenia.Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.