• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg na zakup paliw Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze


Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Adres strony internetowej z ogłoszeniem

http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych


Opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

Słownik główny

09.13.41.00-8 Olej napędowy

09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

Przedmiotem zamówienia jest tankowanie pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Siedliszcze wg szacunkowych potrzeb:

Olej napędowy – 18 tys. litrów na rok

Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 2,5 tys. litrów na rok

Tankowanie odbywać się będzie w stacji paliw wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Do prawidłowego przygotowania oferty wykonawca poda odległość wyrażoną w kilometrach w jedną stronę od siedziby Urzędu Gminy w Siedliszczu przy ul. Szpitalnej 5A do stacji, w której będzie prowadzona sprzedaż paliw.


Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2012

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:

1.Formularz oferty

2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

3.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

Wadium:

Wadium nie jest wymagane

Termin związania ofertą: 30 dni


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA = 70 %

RABAT = 10 %

ODLEGŁOŚĆ = 20 %

Punktacja:

(Cena najniższa : Cena badana) x 70 pkt

(Rabat najwyższy : Rabat badany) x 10 pkt

(Odległość najmniejsza : odległość badana) x 20 pkt

Inne informacje:

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Siedliszcze

pokój nr 4

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2010 do godziny 14:00.

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 4

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Dokumenty do pobrania:

[załaczniki]

Uwaga - ważne !!!

1. Wykonawcy pobierający dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze mogą zgłosić ten fakt mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202 i podać dane firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.

2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).


Ogłoszenie o wyborze oferty - publ. 12.01.2010


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.