• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie społeczeństwa informacyjnego Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie dostępności
E-usług na terenie gminy wiejskiej Siedliszcze


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Zamawiający:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
Nr identyfikacyjne         
REGON: 000550108
NIP: 563-21-60-545
Dane kontaktowe         
telefon: 082 56 92 284 w godz. 700-1500
faks: 082 56 92 202
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl
adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl


Termin wykonania zamówienia do 31 maja 2010.
Rodzaj zamówienia:
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępności szerokopasmowego Internetu w gminie wiejskiej Siedliszcze, zapewnienie szerokiego wachlarza e-usług oferowanych ludności gminy, zwiększenie ilości udostępnianej informacji publicznej w Internecie oraz poprawienie wydajności administracji samorządowej. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Przebudowa serwerowi oraz prace sieciowe.
2. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego.
3. Dostawa i instalacja centrali telefonicznej.
4. Dostawa oprogramowania.
5. Szkolenia.
6. Dostawa i wdrożenie systemu Archiwum.
7. Dostawa i wdrożenie ESP, integracja z SEOD i BIP.
8. Integracja SEOD z systemem SMS.
9. Budowa i uruchomienie portalu internetowego.
10. Budowa i uruchomienie punktów Hot-Spot.
11. Dostawa i montaż infokiosków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zamieszczony na dole strony.
Kody CPV:
51.61.00.00–1   Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
51.61.10.00–8   Usługi instalowania komputerów
51.61.11.00–9   Usługi instalowania urządzeń komputerowych
72.26.80.00–1   Usługi dostawy oprogramowania
72.42.10.00–7   Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72.71.00.00–0   Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
80.53.31.00–0   Usługi szkolenia komputerowego
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej.
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Aukcja elektroniczna nie będzie prowadzona.
Nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,- zł (czternaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub w kilku z poniższych form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Siedliszcze: BS w Chełmie oddział Siedliszcze nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją - wadium informatyzacja Siedliszcze.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków opisanych w art. 22 ust.1 ustawy pzp:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – poprzez złożenie oświadczenia
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – poprzez złożenie wykazu wykonanych usług zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Minimalne wymagania dla potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia:
A. Co najmniej jedna usługa obejmująca modernizację dedykowanej dla sprzętu komputerowego sieci elektrycznej, modernizację serwerowi, dostawę sprzętu komputerowego oraz  urządzeń zabezpieczających sieć, dostawę i instalację ESP wraz z instruktarzem, budowę sieci radiowej, dostawę i wdrożenie portalu internetowego, dostawę i uruchomienie systemu elektronicznej obsługi interesanta on-line, uruchomienie zintegrowanego z ESOD systemu BIP w jednostce samorządu terytorialnego. Ogólna wartość usługi nie mniejsza niż 300.000,00 zł brutto.
B. Co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu autorskiego systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zintegrowanej z ESOD oraz systemem internetowej obsługi interesanta wspomagającego i ułatwiającego wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO w jednostce samorządu terytorialnego. Ogólna wartość usługi nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto każda.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z §1 ust.1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów
Minimalne wymagania dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
A. Kierownik projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadający doświadczenie
w zakresie zarządzania projektami (doświadczenie w zakresie kierowania w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej trzema projektami informatycznymi polegającymi na integracji  systemu elektronicznego obiegu dokumentów ze skrzynką podawczą i Biuletynem Informacji Publicznej
B. Minimum trzy osoby z wykształceniem wyższym posiadające doświadczenie w zakresie wdrażania systemu informatycznego (doświadczenie każdej osoby osobno w zakresie wdrażania w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwóch systemów ESP)
- poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług zgodnie z §1 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Minimalne wymagania dla potencjału technicznego:
Mobilna sala komputerowa złożona z minimum 10 komputerów i rzutnika multimedialnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, na których odbywać się będą szkolenia z zakresu obsługi dostarczanych systemów.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. III niniejszej specyfikacji. Minimalne wymagania dotyczące polisy lub dokumentu ubezpieczenia - suma gwarancyjna na minimum 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tys.)
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy wobec, których brak jest przesłanek wykluczenia na podstawie  artykułu 24 ust. 1 ustawy pzp:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów, dokumenty wymienione w §2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz 4. Dokumenty te szczegółowo wymienione zostały w pkt. VI niniejszej specyfikacji.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom jakościowym zamawiającego:
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia o dokumentach w celu wykazania spełniania wymagań jakościowych wykonawca składa:
- aktualny certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia opisanym w pkt. III niniejszej specyfikacji
- aktualny certyfikat ISO/IEC 27001:2005 w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia opisanym w pkt. III niniejszej specyfikacji
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności do prezentacji rozwiązania potwierdzającego spełnianie przez oferowany system pełnej funkcjonalności opisanej w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, wykazy i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku  [spełnia] lub [niespełnia].


Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 4, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.
Termin składania ofert:
12 lutego 2010 godzina 14:00
Urząd Gminy Siedliszcze,
pokój nr 4,
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
[ZAŁĄCZNIKI]
Oferentów pobierających dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze prosimy o zgłoszenie tego faktu:
e-mailem: ug_siedliszcze@o2.pl
lub faxem 082 56 92 202) i podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail)
Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych oferentów dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.

Zapytania do SIWZ:

Zapytanie nr 1 do SIWZ.

Zapytanie nr 2 do SIWZ.

Modyfikacje SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 1.


                                             UWAGA WAZNE !!!

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( z późń. zmianami) przedłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2010 do godz.
 14
00.


Informacja o wyborze oferty
Publ. 24.02.2010.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.