• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze Generuj dokument PDF

data zamieszczenia: 07.01.2011

GT 341/1/11

OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze

  

 Działając na podstawie art. 75 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Siedliszcze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

REGON: 000550108, NIP: 563-21-60-545

Dane kontaktowe:

telefon: 082 56 92 284, faks: 082 56 92 202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl, adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl

Strona na której prowadzona będzie licytacja: http://licytacje.uzp.gov.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

kod CPV

45.23.61.10-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45.21.22.90-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

 

W zakres robót wchodzi:

-remont budynku szatni sportowej

-wykonanie ogrodzenia

-wymiana nawierzchni trawiastej

-wyrównanie powierzchni skarp

-wymiana 2 szt. studni chłonnych

-ustawienie 2 szt. trybun

-ustawienie zadaszeń dla zawodników rezerwowych

-wykonanie chodnika z kostki brukowej.

Szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik zamieszczony na stronie Zamawiającego.

W celu prawidłowego przygotowania oferty zamawiający prosi o wizytację miejsca realizacji robót i oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie będą niezbędne
w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

         

IV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.

Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

 

V. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5 000 zł brutto.

7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 425 000,00zł brutto (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy zł)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

VI. Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową.

 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Siedliszcze

Szpitalna 15a 

22-130 Siedliszcze

Pokój nr 4

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy składać do dnia:

17 stycznia 2011r. do godz. 10:00.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek
o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w pkt. X niniejszego ogłoszenia składa się tradycyjnie w formie papierowej. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego. We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który może zostać przesłane zaproszenie do składania ofert. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną lub faxem albo pocztą tradycyjną. Przy kontaktach drogą elektroniczną wystarczające jest zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

VIII. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż po 5 dniach od przekazania zaproszeń do składania ofert wykonawcom dopuszczonym do udziału w licytacji. Dokładny termin zostanie określony w zaproszeniu. Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 30 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.

 

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

2. Wiedza i doświadczenie

Poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - minimalne wymagania: jedna praca o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto wykonana przy budowie lub remoncie boisk sportowych o nawierzchni trawiastej

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Poprzez złożenie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł.

X. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w pkt. IX.2 oraz IX.5

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

 

XII. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2011

 

XIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,- zł (dwanaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.

 

XVII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

http://licytacje.uzp.gov.pl 

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 7623 w dniu 7 stycznia 2011. 

 

 

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 4

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl


Załączniki do pobrania:

kliknij tutaj

Odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 12 stycznia 2011:

kliknij tutaj

Plan zagospodarowania terenu

kliknij tutaj

Informacja na temat wadium

kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.