• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków Generuj dokument PDF

data zamieszczenia: 24.03.2010

GT.272.5.11

OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Siedliszcze

Działając na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) Gmina Siedliszcze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

REGON: 000550108, NIP: 563-21-60-545

Dane kontaktowe:

telefon: 082 56 92 284, faks: 082 56 92 202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl, adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl

Strona na której prowadzona będzie licytacja: http://licytacje.uzp.gov.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

kod CPV

Słownik główny

45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Słownik uzupełniający

A01-9 – Projekt i budowa

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Prace projektowe - zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wg lokalizacji podanych w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl
  2. Roboty budowlane - wykonanie przydomowych oczyszczalni zgodnie z projektem.

Szczegółowy zakres prac:

- zakup map do celów projektowych

- zgromadzenie aktualnych wypisów z rejestru gruntów

- przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych

- opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami

- zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia budowy

- wybudowanie oczyszczalni zgodnie z projektem - materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności

- inwentaryzacja powykonawczą inwestycji

- przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych oczyszczalni ścieków.

         

IV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.

Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

 

V. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie
w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 20 000 zł brutto.

7. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na: 1.201.608,16 zł brutto (jeden milion dwieście jeden tysięcy sześćset osiem zł szesnaście groszy)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

VI. Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową.

 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy składać w siedzibie zamawiającego:  

Urząd Gminy Siedliszcze

Szpitalna 15a 

22-130 Siedliszcze

Pokój nr 4

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy składać do dnia:

9 maja 2011r. do godz. 10:00.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w pkt. X niniejszego ogłoszenia składa się tradycyjnie w formie papierowej. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego. We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który może zostać przesłane zaproszenie do składania ofert. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną lub faxem albo pocztą tradycyjną. Przy kontaktach drogą elektroniczną wystarczające jest zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

 

VIII. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż po 5 dniach od przekazania zaproszeń do składania ofert wykonawcom dopuszczonym do udziału w licytacji. Dokładny termin zostanie określony w zaproszeniu. Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 30 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.

 

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

2. Wiedza i doświadczenie

Poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - minimalne wymagania: dwie prace obejmujące jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków w minimalnej ilości 60 instalacji w jednym zamówieniu w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu zakończenia robót. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie przez wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Minimalne wymagania: wykonawca musi dysponować przynajmniej czterema koparkami, koparko-ładowarkami lub podobnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych przy instalowaniu oczyszczalni. Ocena przeprowadzona będzie
w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Poprzez złożenie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł (należy dołączyć również dowód opłacenia polisy). Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

 

X.Opis wymagań zamawiającego dotyczących potwierdzenia, że oferowane usługi i roboty budowlane spełniają zapisy programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – zamawiający wymaga złożenia opisu technicznego dokonanego na podstawie wizji w terenie obejmującego: schematyczną lokalizację osadnika gnilnego wraz z drenażem w stosunku do istniejących budynków na działce, średni zbadany poziom wód gruntowych w miejscu lokalizacji drenażu, informację o konieczności zastosowania przepompowni w danej lokalizacji, informację o konieczności wykonania dodatkowej wentylacji ponad poziom dolnej krawędzi dachu, informację o konieczności zastosowania filtra piaskowego.

2. Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 2 w/w Rozporządzenia Zamawiający wymaga złożenia opisu urządzeń technicznych - określony przez producenta znak, typ lub inną cechę proponowanych osadników, studzienek, przepompowni, studzienek rozdzielających, zamykających itp. wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie tych wyrobów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) grupy tych wyrobów wymagają minimum systemu oceny zgodności 3, a więc z udziałem jednostki notyfikowanej (znak CE) lub akredytowanej (znak budowlany). Dla proponowanych urządzeń wymagane jest spełnienie PN-EN 12566 - Obowiązująca norma zharmonizowana dla przydomowych oczyszczalni ścieków

 

XI. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w pkt. IX.1-5

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

    

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

 

XIII. Termin wykonania zamówienia: do 28 września 2012

 

XIV. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia składania ofert (dnia i godziny otwarcia licytacji).

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25.000,- zł(dwadzieścia pięć tys. zł).

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie jednej lub kilku, wymienionych poniżej formie:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

   WBS w Chełmie o/Siedliszczu

   nr konta: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją „wadium – oczyszczalnie przyzagrodowe"

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy w wysokości 5% ceny całkowitej.

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.

 

XVII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

http://licytacje.uzp.gov.pl 

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 95307 w dniu 24 marca 2011.

 

 

Bliższych informacji udziela:

Tomasz Dyszewski

Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 4

tel. 082 56-92-284

fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500

e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Pliki do pobrania

kliknij tutaj

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.