• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie - budowa wodociągów Generuj dokument PDF

data zamieszczenia: 27.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Nr licytacji elektronicznej L-268-2011

Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP 282111 z dnia 27 października 2011

I. Dane zamawiającego

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15

22-130 Siedliszcze

Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze”

Zakres robót:

1.Sieć wodociągowa Ø100 - 9280mb

2.Sieć wodociągowa Ø80 - 786mb

3.Przyłącza wodociągowe Ø50 - 3144mb.

4.Przyłącza wodociągowe Ø32 - 2494mb.

5.Punkty czerpalne - 50 szt.

6.Studzienki spustowe - 3szt.

7. Wymiana urządzeń przepompowni ścieków - 2szt.

8.Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 838 w m. Romanówka na czas prowadzenia robót związanych z przewiertem pod drogą

9.Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 1807 w m. Mogielnica na czas prowadzenia robót związanych z przewiertem pod drogą

10.Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Chełmie związanych z prowadzeniem robót przejścia pod rzeką Mogielnicą

11.Wykonanie ośmiu przejść pod drogą gminną w m. Adolfin metodą przewiertu

Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot: 45.23.21.50-8

Dodatkowe przedmioty:

45.23.21.00-3

45.25.22.00-0

Termin wykonania zamówienia: 28 września 2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 25.000,- zł. Szczegółowe informacje
na temat wadium zostaną przekazane Wykonawcom, dopuszczonym do udziału w postępowaniu w „Zaproszeniu do udziału w licytacji"

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1. Poprzez złożenie oświadczenia.

2. Poprzez złożenie wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - minimalne wymagania: jedna praca polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości nie mniejszej niż 10 km i wykonanej nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia

Potencjał techniczny - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez
złożenie oświadczenia. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1. Poprzez złożenie oświadczenia

2. Poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł (należy dołączyć również dowód opłacenia polisy). Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
poprzez złożenie oświadczenia. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wymieniony powyżej wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – minimalne wymagania: jedna praca polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości nie mniejszej niż 10 km i wykonanej nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy

- wymienioną powyżej opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł (należy dołączyć również dowód opłacenia polisy).

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy

Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy).

7. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na: 1.025.996,65 zł brutto (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć groszy)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z
tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia 20.000.00 PLN (dwadzieścia tysięcy).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

3 listopada 2011r. do godz. 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pokój nr 4

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy w wysokości 5% ceny całkowitej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej

Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013 - działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Pliki do pobrania

kliknij tutaj

 

 

 


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.