• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze Generuj dokument PDF

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze”

 

Gmina Siedliszcze jako beneficjent informuje, że w ramach:
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

realizuje projekt:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze”

 

Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-159/10-00 z dnia 13.07.2011
Nr projektu: POIG.08.03.00-06-159/10
Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 523 422,22PLN
(słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysięcy czterysta dwadzieścia dwa, 22/100 PLN)
Kwota dofinansowania: 444 908,89 PLN
(słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiem, 89/100 PLN)

Wkład własny beneficjenta: 78 513,33PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście, 33/100 PLN)

 

Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej
i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 30 gospodarstwach domowych w Gminie Siedliszcze, poprzez dostarczenie sprzętu teleinformatycznego oraz Internetu
w okresie realizacji oraz w okresie trwałości projektu. Działanie to również ma na celu utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w instytucji użyteczności publicznej.

Założenia projektu:

 • zakup dla 30 gospodarstw domowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury
  w Siedliszczu zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu

 • realizacja 10 szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw Internetu i poczty elektronicznej

 • organizacja 2 konferencji promującej i podsumowującej projekt i jego rezultaty

 • utworzenie strony WWW projektu

Grupę docelową w projekcie będzie stanowiło 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Siedliszcze, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Gminy Siedliszcze (15%).

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby :

 • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

 • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej

 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

 • rodziny zastępcze16 listopada 2011r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu, która potrwa do 16 grudnia 2011r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Siedliszczu,
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

 2. Umowa użyczenia

 3. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Formularze dostępne są na stronie gminy www.siedliszcze.pl , oraz na stronie projektu www.siedliszcze.netgmina.pl/

Informacje uzyskać można również telefonicznie: Wojciech Domański, UG Siedliszcze,
ul. Szpitalna 15a, pok.11, tel. 82 5692184.

Obszar projektu: Gmina Siedliszcze

Ogłoszenie - druk materiałów promocyjnych

Ogłoszenie - organizacja konferencji

Ogłoszenie - artykuły prasowe

Ogłoszenie - szkolenia beneficjentów

Ogłoszenie - utworzenie portalu internetowego

Ogłoszenie - porady prawne zamówienia powyżej 14 tys Euro

Ogłoszenie - porady prawne zamówienia do 14 tys Euro

Ogłoszenie - specjalista ds rozliczania projektu

Ogłoszenie - specjalista ds rekrutacji i monitoringu

Ogłoszenie - koordynator projektu

Ogłoszenie - przygotowanie analiz finansowo-ekonomicznych

Ogłoszenie - ubezpieczenie 36 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze.

Ogłoszenie - świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na terenie Gminy Siedliszcze  w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Siedliszcze"

 

image_name3

 

 

 

 

Data publikacji: 16 listopada 2011r.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Stulecie Odzyskania Niepodległości – Obchody w Siedliszczu 2018
Zdjęcie z galerii 2Dożynki 2018

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 18 styczeń 2019
Imieniny: Piotr, Małgorzata

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.