• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Doposazenie bazy dydaktycznej Generuj dokument PDF

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół

na terenie Gminy Siedliszcze


numer ogłoszenia w BZP 330375 - 2011

data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia bazy dydaktycznej szkół na terenie Gminy Siedliszcze: - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Bezku - Szkoła Podstawowa im. Wacława Iwaniuka w Chojnie Nowym - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Korybutowej. Zamawiający określa następujące części zamówienia: I - Programy multimedialne, II - Książki, zeszyty ćwiczeń, III - Pomoce dydaktyczne, IV-Gry edukacyjne, V-Wyposażenie teatralne.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.16.21.00-6,

48.52.00.00-9,

22.83.00.00-7,

22.11.40.00-2,

37.52.41.00-8,

37.51.31.00-8.

 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

 

I

Programy multimedialne

II

Książki, zeszyty ćwiczeń

III

Pomoce dydaktyczne

IV

Gry edukacyjne

V

Wyposażenie teatralne

 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

TERMIN WYKONANIA:do 31 stycznia 2012.

WADIUM : nie wymagane

ZALICZKI - Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 4 ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29 grudnia 2011 godzina 14:00

miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 4 ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

Termin związania ofertą: okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu systemowego pt.: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siedliszcze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Programy multimedialne.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg załącznika do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.52.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Książki, zeszyty ćwiczeń.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg załącznika do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.83.00.00-7, 22.11.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pomoce dydaktyczne.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg załącznika do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Gry edukacyjne.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg załącznika do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: wyposażenie teatralne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg załącznika do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.51.31.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  Pliki do pobrania

  kliknij tutaj

   

   

   

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • zamieszczono 4 stycznia 2011

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) zmawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

  „Moje Bambino” sp. z o.o. sp.k.

  ul. Gdańska 80

  90-613 Łódź

   

  Cena oferty brutto 35 466,68 zł

  Oferta uzyskała 100 pkt.

   

  Uzasadnienie:

  Firma przedstawiła ofertę spełniającą wymagania SIWZ i zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia a cena stanowiła 100 % kryterium oceny ofert.

   

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.