• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przeciwdziałanie wykluczeniu Generuj dokument PDF

data zamieszczenia: 26 kwietnia 2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze

 

 

Uwaga: zmianie ulega termin składania ofert

 

 

Numer ogłoszenia BZP: 95383 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Urząd Gminy Siedliszcze , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie wiejskiej Siedliszcze poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego oraz Internetu dla 30 różnych gospodarstw domowych oraz 6 stanowisk w Domu Kultury w Siedliszczu. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę 36 zestawów komputerowych (komputer, monitor, peryferia, drukarka) wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy typu open source software (free software), 2. Świadczenie usługi bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Siedliszcze dla 36 komputerów wraz dostawą 31 fabrycznie nowych modemów , 3. Świadczenie obsługi serwisowej (maintenance) poza zakresem usługi objętej gwarancją producenta dla 36 zestawów komputerowych - w ramach zamówienia wymagane jest zwiększenie wydajności każdego z zestawów komputerowych po upływie okresu gwarancji producenta o 15% w stosunku do wyników testów przedstawionych w ofercie. 4. Świadczenie usługi instalacji oraz pierwszej konfiguracji 36 komputerów w miejscach ich użytkowania.

 

 

 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

30.21.30.00-5

 

30.23.13.00-0

 

48.00.00.00-8

 

48.62.00.00-0

 

48.76.10.00-0

 

50.31.20.00-5

 

72.61.10.00-6

 

72.40.00.00-4.

 

TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

 

 

 

WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może zostać wniesione w jednej lub w kilku z poniższych form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Siedliszcze: BS w Chełmie o/Siedliszczu nr konta: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją --wadium - wykluczenie cyfrowe-- Pozostałe uwarunkowania dotyczące wadium określa art. 45 oraz 46 ustawy pzp.

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 

Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 

Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - minimalne wymagania wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytowa ponad 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 

 

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

Na podstawie § 5. ust.1 pkt. 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Nr 226, poz. 1817) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego i zapewniają odpowiednią jakości realizowanego zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia:

 

Opis techniczny oferowanego sprzętu Wynik testu Sysmark 2007 - Productivity Qualifications dla procesora

 

Wynik testu Sysmark 2007 Preview Productivity dla wydajności obliczeniowej

 

Wynik testu E-learning dla wydajności obliczeniowej Wynik testu Sysmark 2007 Preview 3D Creation dla karty graficznej Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego o prawidłowej pracy z oferowanym zestawem komputerowym Potwierdzenie spełnienia normy ISO 13406-2 przynajmniej klasy II dla monitora Kopia wzoru umowy licencyjnej na oferowany system operacyjny uwzględniająca możliwość przekazania systemu w nieodpłatne i niekomercyjne użytkowanie Beneficjentom Ostatecznym

 

Kopia wzoru umowy licencyjnej na oferowany program antywirusowy uwzględniająca możliwość przekazania programu w nieodpłatne i niekomercyjne użytkowanie Beneficjentom Ostatecznym

 

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 4 ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

 

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
7 maja 2012 godzina 10:00,

Uwaga - termin składania ofert zostaje zmieniony na 10 maja 2012 godzina 10:00

 

miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, pokój nr 4 ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

 

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 

Pliki do pobrania: kliknij tutaj

 

Lista lokalizacji: kliknij tutaj

 

Odpowiedzi na pytania 1 kliknij tutaj

 

Odpowiedzi na pytania 2 kliknij tutaj

 

Odpowiedzi na pytania 3 kliknij tutaj

 

----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

 

 

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.