• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Ogłoszenie --kredyt Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 533 000,00 zł
na okres 7 lat.

Numer ogłoszenia BZP: 194453 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 533 000,00 zł na okres 7 lat.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 533 000,00 zł na okres 7 lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wartością zamówienia są odsetki..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia wysokości udzielonego kredytu; b) przedterminowej spłaty części kredytu; c) rezygnacji z kredytu w całości; d) wydłużenia terminu spłaty kredytu; Zmiana umowy może być dokonana na pisemny wniosek, którejkolwiek ze stron umowy. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl - w zakładce PRZETARGI
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 2 - sekretariat ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 2 - sekretariat ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PLIKI DO POBRANIA

KLIKNIJ TUTAJ

 

Informacje dodatkowe dla Wykonawców:

1. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

2. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

3. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

4. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

5. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

6. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

7. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

8. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

9. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

10. Sprawozdanie z sytuacji finasowej Gminy Siedliszcze kliknij tutaj

11. Uchwały i zarządzenia kliknij tutaj

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania kliknij tutaj

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.