• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Droga Kamionka Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o zamówieniu L-267-2012
Remont drogi gminnej Nr 104591L w m. Kamionka

I. Dane zamawiającego
Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Numer ogłoszenia w BZP: 204189
Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej Nr 104591L w m. Kamionka
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi: 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na szerokości 3,2m i średniej grubości 11 cm na odcinku 690mb. 2. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na szerokości 3,2m i grubości 4 cm na odcinku 690mb. W celu prawidłowego przygotowania oferty zamawiający prosi o wizytację miejsca realizacji robót i oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie będą niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.24-4
Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Informacja na temat wadium:
Nie wymagane
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV. Procedura
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 4 000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę wywoławczą na kwotę 158.061,89 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 89/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Minimalna wysokość postąpienia: 4.000,00 PLN
Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej
2012-10-01 10:00:00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej
Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie wymagane
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania

kliknij kutaj

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.