• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zakup paliw Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Numer ogłoszenia BZP: 263193

Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych

 

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
tel. 082 56 92 284, fax 082 56 92 202,
e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl
Adres strony internetowej z ogłoszeniem
http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce PRZETARGI

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia:
Kody CPV:
Słownik główny
09.13.41.00-8 Olej napędowy
09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

Przedmiotem zamówienia jest tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Gminy Siedliszcze wg szacunkowych potrzeb:
Olej napędowy – 22 tys. litrów na rok
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4 tys. litrów na rok
Tankowanie odbywać się będzie w stacji paliw wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Do prawidłowego przygotowania oferty wykonawca poda odległość wyrażoną w kilometrach w jedną stronę od siedziby Urzędu Gminy w Siedliszczu przy ul. Szpitalnej 15A do stacji, w której będzie prowadzona sprzedaż paliw.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2014

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – poprzez złożenie oświadczenia
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – poprzez złożenie oświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – poprzez złożenie oświadczenia
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – poprzez złożenie oświadczenia
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:
1.Formularz oferty
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
3.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych

Wadium:
Wadium nie jest wymagane

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA = 70 %
RABAT = 10 %
ODLEGŁOŚĆ = 20 %
Punktacja:
(Cena najniższa : Cena badana) x 70 pkt
(Rabat najwyższy : Rabat badany) x 10 pkt
(Odległość najmniejsza : odległość badana) x 20 pkt

Inne informacje:
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów oraz nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Siedliszcze
pokój nr 4
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2012 do godziny 12:00.

Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 4
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500
e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

 

Dokumenty do pobrania kliknij tutaj

 


Uwaga - ważne !!!
1. Wykonawcy pobierający dokumentację przetargową w formie elektronicznej ze strony Gminy Siedliszcze mogą zgłosić ten fakt mailem ug_siedliszcze@o2.pl lub faxem 082 56 92 202 i podać dane firmy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) Pozwoli to w przypadku zgłoszenia zapytań przez innych wykonawców dotyczących np. treści SIWZ na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi.
2. W druku Oferty przetargowej w wersji elektronicznej należy wypełnić pola zaznaczone na szaro (do przemieszczania się pomiędzy polami do wypełnienia służy klawisz [Tab] ).

--------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty

kliknij tutaj

-------------------------------------------------

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.