• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Droga Chojeniec Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Remont drogi gminnej Nr 104558L w m. Chojeniec
Numer ogłoszenia BZP 263553


ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na długości 2000m, szerokości 3,5m i grubości 10cm (700m3) Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na długości 2000m, szerokości 3,5m i grubości 4cm (7000m3) Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na długości 2000m, szerokości 2 x 0,5m oraz grubości 15cm (300m3) Utwardzenie zjazdów z drogi i wjazdów do posesji kruszywem kamiennym 15x(4x3m)=120m2 na średnią grubość 15cm (27m3) Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm (6szt.) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24kg; Bariera SP 04 (48mb) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24kg - zakończenia barier (48mb) Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (6szt.) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3m2 (4szt.) Montaż pulsującego światła wraz ze znakiem A-7 oraz zasilającą baterią słoneczną (2szt.).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

WADIUM: nie wymagane

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: licytacja elektroniczna.

KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl w zakładce przetargi
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę 543.052,38 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt dwa zł 38/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa - czas trwania: 30 minut od ostatniego postąpienia

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 19.12.2012 godzina 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00..

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: zamknięcie licytacji nastąpi po upływie 30 minut od ostatniego postąpienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Nazwa inwestycji - Remont ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej - Remont drogi gminnej nr 104558L w m. Chojeniec i Chojeniec Kolonia polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.