• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Droga Chojno Nowe Pierwsze Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze

Numer ogłoszenia BZP 27801ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Gminy w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie,
tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką sortowaną 0 - 31,5mm na długości 900m, szerokości 3,5m i grubości 10cm, Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na warstwę ścieralną na długości 900m, szerokości 3,5m i grubości 4cm, Skropienie podbudowy z kruszywa – analogia zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej emulsją 900mb x 2 x 0,1, Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na długości 900m, szerokości 2 x 0,5m oraz grubości 15cm, Utwardzenie zjazdów z drogi i wjazdów do posesji kruszywem kamiennym 9x(4x3m) na średnią grubość 15cm.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do: 28.06.2013.

WADIUM: niewymagane

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia ­– oceniane będzie metodą spełnia lub nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia ­– oceniane będzie metodą spełnia lub nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia ­– oceniane będzie metodą spełnia lub nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia ­– oceniane będzie metodą spełnia lub nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia ­– oceniane będzie metodą spełnia lub nie spełnia

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: licytacja elektroniczna.

KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożeniapostąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożonaw toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto.

7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 236.499,48 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 48/100)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa - czas trwania: 30 minut od ostatniego postąpienia

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 27.02.2013 godzina 10:00

Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: zamknięcie licytacji nastąpi po upływie 30 minut od ostatniego postąpienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

kliknij tutaj

 

 

---------------------------------------------------------------

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 03 marzec 2021
Imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.