• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Boiska_Bezek Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku

 

Uwaga - w dniu 13 marca 2013 zamieszczono odpowiedzi 
na pytania związane z prowadzonym postępowaniem  

Odpowiedź nr 1 kliknij tutaj

Odpowiedź nr 2 kliknij tutaj

 

W dniu 15 marca zamieszczono następujące odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź nr 3 kliknij tutaj

Odpowiedż nr 4 kliknij tutaj

 

W dniu 20 marca zamieszczono następujące odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź nr 5 kliknij tutaj

 

Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 w związku z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) w związku art. 387 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93  z późn. zm.) Gmina Siedliszcze jako zamawiający informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

 Uzasadnienie faktyczne:

W trakcie prowadzonej licytacji elektronicznej jeden z wykonawców popełnił błąd przy wprowadzaniu kwoty w formularzu na platformie licytacji Urzędu Zamówień Publicznych.
W wyniku weryfikacji zaistniałej sytuacji należało uznać argumentację wykonawcy, gdyż wskazał i opisał przyczynę tego błędu. Dalsze prowadzenie postępowania nie doprowadzi do podpisania umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu. Wartość wpisana w formularzu na platformie UZP jako oferta za budowę boiska w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu
o zamówieniu i dokumentacji technicznej jest ewidentnie błędna. Zakres prac wymaganych do wykonania nie jest adekwatny do zaoferowanej ceny i nie możliwy do spełnienia a w przypadku podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia jako świadczenie niemożliwe umowa ta stała by się nieważna z mocy prawa.

 Uzasadnienie prawne:

Ustawa Prawo zamówień publicznych w artykule 139 zawiera odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego w sprawie umów. W artykule 387 KC ustawa stwierdza o nieważności umowy na świadczenie niemożliwe do spełnienia. Wobec powyższych unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 jest wypełnieniem przesłanki obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia ponieważ w postępowaniu w trybie licytacji elektronicznej nie mają zastosowania art. 87 oraz 90, które umożliwiają korektę ofert lub złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wskazane okoliczności prawne  uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy.

 

 

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Siedliszcze

Adres pocztowy: Szpitalna 15

Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130

Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP: 36959

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej o wymiarach płyty 32,10 x 44 m na którym umieszczono boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do koszykówki, i boisko do siatkówki. Boiska z wyposażeniem sportowym: siatki i bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, siatki i słupki do zawieszenia siatki do siatkówki, stanowisko sędziowskie do siatkówki. Boisko ogrodzone. Do boiska dojścia z kostki brukowej.

Wspólny słownik zamówień

Słownik główny 45.21.22.00-8

Termin wykonania zamówienia: do 22 sierpnia 2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wymagania minimalne: jedna robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych)

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1. Poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wymagania minimalne: środki finansowe lub zdolność kredytowa nie mniejsza niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy).

2. Poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagania minimalne: opłacona polisa o wartości nie mniejszej niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy). Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Termin związania ofertą: 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 508.540,39 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści zł 39/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia: 10.000,- PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

-----------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA

 

1. Dokumenty formalne kliknij tutaj

2. Dokumentacja techniczna kliknij tutaj

3. Przedmiar robót kliknij tutaj

4. Specyfiikacje techniczne kliknij tutaj

5. Odpowiedź na pytania 1 kliknij tutaj

6. Odpowiedź na pytania 2 kliknij tutaj

7. Odpowiedź na pytanie 3 kliknij tutaj

8. Odpowiedż na pytania 4 kliknij tutaj

-----------------------------------------------------------

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.