• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Dostawa pojemników SM110 Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 10 kwietnia 2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa 2000 szt. pojemników na śmieci SM-110

 

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP: 54081

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 2000 szt. pojemników na śmieci SM-110. 

Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2.000 szt. pojemników na śmieci typu SM-110 o następujących wymaganiach minimalnych:

- pojemniki na odpady stałe bez kółek, o pojemności 110 litrów

- wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm, z wytłoczonymi pierścieniami wzmacniającymi na ściance bocznej, pokrywa pojemnika uchylna, mocowana na zawiasie, tłoczona, posiadająca uchwyt do otwierania

- pojemnik musi być przystosowany do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki

- napis tłoczony „SUCHE” na 1800 szt., pozostałe 200 szt. bez napisów

- dostawa na plac Urzędu Gminy Siedliszcze – lokalizacja na mapie: http://mapa.targeo.pl/,26,23.1607000,51.1961800?l=91e9bd2327a3c999

- rozładunek zapewnia Zamawiający

 

Słownik CPV: 34.92.84.80-6

 

Termin wykonania zamówienia: do 18 czerwca 2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej www.siedliszcze.pl

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie zamówienia na kwotę 186.927,04 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem zł 04/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

Minimalna wysokość postąpienia:  5.000,- PLN

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2013-04-17 10:00:00

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-------------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

kliknij tutaj

 

 

----------------------------------------------------------------------

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.