• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg_boisko_Bezek Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 17 kwietnia 2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bezku

 

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202

e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

Osoba do kontaktów: Tomasz Dyszewski


Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP: 57955

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej o wymiarach płyty 32,10 x 44 m na którym umieszczono boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do koszykówki, i boisko do siatkówki. Boiska
z wyposażeniem sportowym: siatki i bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, siatki
i słupki do zawieszenia siatki do siatkówki, stanowisko sędziowskie do siatkówki. Boisko ogrodzone. Do boiska dojścia z kostki brukowej.

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 45.21.22.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: do 22 sierpnia 2013

 

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

Informacja na temat wadium:
Przed terminem otwarcia licytacji Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych  - wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert.

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie „Wykazu robót budowlanych” wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wymagania minimalne: jedna robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych)

 

Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1. Poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wymagania minimalne: środki finansowe lub zdolność kredytowa nie mniejsza niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy).

2. Poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagania minimalne: opłacona polisa o wartości nie mniejszej niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy). Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1. „Wykaz robót budowlanych” wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wymagania minimalne: jedna robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych)

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

 

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej www.siedliszcze.pl

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 508.540,39 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści zł 39/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

Minimalna wysokość postąpienia: 10.000,- PLN

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-04-24 10:00

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Pokój nr 4

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Tytuł projektu: Promocja unikalnych walorów turystycznych oraz lokalnych produktów i usług miejscowości Bezek

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

---------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA

DRUKI FORMALNE kliknij tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA kliknij tutaj

STWiOR kliknij tutaj

PRZEDMIAR ROBÓT kliknij tutaj

-----------------------------------------

 

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.