• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Odbiór śmieci Generuj dokument PDF

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze

 

 

Numer ogłoszenia BIP: 78693 - 2013;

data zamieszczenia: 16.05.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanej w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siedliszcze. - organizacja i obsługa od dnia 1 lipca 2013r., Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej SPZO) na terenie gminy Siedliszcze przyjmującego odpady raz w miesiącu - organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej MPZO) w każdej miejscowości gminy Siedliszcze raz w roku 2013 oraz raz w roku 2014.

Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: Obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych, a częstotliwość odbioru będzie następująca:

a) odpady zmieszane ( w tym frakcja mokra) - raz w miesiącu

b) frakcja sucha - raz w miesiącu

c) szkło - raz w miesiącu

Wykaz udostępnionych pojemników mieszkańcom do gromadzenia odpadów: Udostępnione pojemniki znajdujące się na terenie gminy Siedliszcze do gromadzenia odpadów: - pojemniki SM-110 na frakcję mokrą o pojemności: 110 litrów - 1800 sztuk - pojemniki SM-110 przeznaczone na frakcję suchą o pojemności 110 litrów - 1800 sztuk - kontenery PA-1100 przeznaczone na szkło o pojemności 1100 litrów - 33 sztuki - pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności do 50 l; - pojemnik typu foka do zbiórki przeterminowanych leków o pojemności - do 50 l; - kontenery KP - 7 o pojemności 7m3 - 2 szt..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających opisanych szczegółowo w rozdziale III SIWZ. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

90.51.31.00 -7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami

90.51.00.00-5 Usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI - nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

poprzez złożenie oświadczenia (warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Siedliszcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie i zweryfikuje złożone oświadczenia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ( w tym frakcji mokrej i suchej) - jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

poprzez złożenie oświadczenia

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

poprzez złożenie oświadczenia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku,

2) w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedliszcze,

3) pozostałe rodzaje zmian spowodowane zmianą przepisów prawnych istotnych do realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 10:00,

Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-------------------------------------------------------

Załączniki do pobrania

kliknij tutaj

----------------------------------------------------------

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.