• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przetarg_kredyt Generuj dokument PDF

4 lipca 2013

 

Udzielenie Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu

w kwocie 1.610.000,00 zł na okres 8 lat

Numer ogłoszenia: 134045 - 2013;

data zamieszczenia: 04.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.

1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.plI.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 1.610.000,00 zł na okres 8 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 1.610.000,00 zł (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy) na okres 8 lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Kredyt będzie wypłacony w dwóch transzach: I transza: 800 000,00 zł do dnia 30.08.2013 r. II transza: 810 000,00 zł do dnia 31.10.2013 r. 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2021. 3. Harmonogram spłat kredytu - w ratach kwartalnych zgodnie z terminarzem spłaty kredytu zamieszczonym w SIWZ 4. Waluta kredytu PLN. 5. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - marża banku stała dla całego okresu kredytowania, - dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia 31.05.2013r. 6. W przypadku gdy termin spłaty kredytu upływa w dzień wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeśli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 7. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane od dnia postawienia wymaganej kwoty do dyspozycji Zamawiającego (kredytobiorcy), spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, płatne do 20-go dnia miesiąca następującego po kwartale bez okresu karencji w spłacie z wyjątkiem odsetek płatnych za grudzień 2021 r. które będą płatne wraz z ratą kredytu; 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niższej kwoty kredytu oraz prawo do spłaty części i całego kredytu bez opłat, odsetek i prowizji od kwoty spłaty przed terminem. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu spłaty kredytu za zgodą Wykonawcy bez dodatkowych opłat. 10. Na koszt kredytu składa się suma oprocentowania, marży banku i wszelkich innych kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 11. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: -stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, -marża banku stała dla całego okresu kredytowania, -dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia 31.05.2013r. 12. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 13. Marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. 14. Spłata kredytu rozpocznie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem spłat kredytu. 15. Zabezpieczeniem spłat kredytu i odsetek, będzie weksel własny in blanco. 16. Niezbędne materiały, które może zażądać Wykonawca potrzebne do przeprowadzenia analizy ekonomicznej dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.siedliszcze.pl. 17. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 18. Załączony do specyfikacji wykaz dokumentów określających sytuację prawną, finansową oraz inwestycyjną Zamawiającego stanowi podstawę do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376), lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności bankowej. Ocena metodą spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena metodą spełnia lub nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena metodą spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena metodą spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGISpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

--------------------------------

Dokumenty do pobrania

Załaczniki formalne kliknij tutaj

Informacje dla wykonawców kliknij tutaj

Odpowiedź na pytanie 1 kliknij tutaj

Odpowiedź na pytanie 2 kliknij tutaj

 

-----------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

 

--------------------------------------------------------------

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.