• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Energia_elektryczna Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2016r.

 

Numer ogłoszenia BZP: 216939 – 2013

Data zamieszczenia: 17.10.2013

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Termin składania ofert: 25 października 2013 godzina 10:00,

Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, sekretariat.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2016r. do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Gmina Siedliszcze - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej wymienionych jednostek: - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu - Szkoła Podstawowa w Bezku - Szkoła Podstawowa w Chojnie Nowym - Szkoła Podstawowa w Woli Korybutowej - Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu

3. Gmina Siedliszcze oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zmianie dostawcy energii elektrycznej obowiązujące dotychczas umowy (jeśli wystąpi konieczność) zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.

4. Wyszczególnienie części zamówienia:

Część 1 zamówienia: zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne wg taryfy C12w. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia - 398.361 kWH. Część 2 zamówienia: zakup energii elektrycznej - punkty odbioru wg taryfy Cxx oraz Gxx. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia - 1.494.050 kWh.

5. Wykonanie czynności wynikających z prowadzonego postępowania w tym: - zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) - reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia na podstawie Pełnomocnictwa podpisanego przez Zamawiającego wg wzorów określonych w załączniku do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: liczba części zamówienia 2.

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie dostaw: 31.12.2016.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczki nie są przewidziane

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia oraz: - kopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę (lub promesę umowy) z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Ocena według formuły spełnia lub nie spełnia.

 

Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena według formuły spełnia lub nie spełnia.

 

Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena według formuły spełnia lub nie spełnia.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena według formuły spełnia lub nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena według formuły spełnia lub nie spełnia.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, pokój nr 4.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia – nie dotyczy tego postępowania.

 

 


 

 

Załaczniki do pobrania
kliknij tutaj

Uwaga - modyfikacja zapisów projektu umowy !

kliknij tutaj

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

 

 

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.