• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Kompleksowe_rozwiązanie_gosp_wod_ściekowej Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 13 lutego 2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Siedliszcze

Zamawiający:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze,

woj. lubelskie,

tel. (82) 5692284,

faks (82) 5692202.

 

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/24

 

Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

http://licytacje.uzp.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/24

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Remont sieci kanalizacyjnej w Bezku łącznej długości 453,9 mb: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, sieć kanalizacji sanitarnej;

2. Budowa sieci wodociągowej (221,62 mb) i kanalizacji sanitarnej (219,5 mb)
w Siedliszczu.

3. Wymiana kompletu urządzeń dwóch istniejących przepompowni ścieków w Siedliszczu (2 x 2 pompy zatapialne, armatura i osprzęt, automatyka sterownicza itp.).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.10-9,

45.33.00.00-9,

45.23.24.23-3.

 

Termin wykonania: Zakończenie robót do 31 lipca 2014.

 

Wadium:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert. Ustala się wadium w wysokości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji zapłaty wadium stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Poprzez złożenie:

1. Oświadczenia

2. Wykazu robót wraz z poświadczeniem czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie:

1. Oświadczenia

2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń:
- wymagane jest wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. zł wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do składanego wykazu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 300 tys. zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 tys. zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Zmiana umowy

Zakres dopuszczalnych zmian zawarty jest w projekcie umowy będącej załącznikiem do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego.

 

Wymagania dotyczące rejestrecji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne urządzeń teleinformatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji.

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto.

7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 461.291,23 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł 23/100)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa, czas trwania: 30 minut od ostatniego postąpienia

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

21 lutego 2014 godzina 10:00,

 

 

Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

 

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń do składania ofert.

 

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

30 minut od ostatniego postąpienia.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Inne istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym poniżej.

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy 00368-6921-UM0300403/13 z dnia 18 września 2013r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

 

 

Pliki do pobrania

 

 

Druki formalne

kliknij tutaj

 

 

Dokumentacja projektowa

kliknij tutaj

 

Przedmiary robót

kliknij tutaj

 

 

Wynik postępowania przetargowego:

kliknij tutaj

 

 

 

  

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 26 luty 2021
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.