• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Odpady_2014 Generuj dokument PDF

27 maja 2014r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze

 


Numer ogłoszenia BIP: 113327 – 2014

Data zamieszczenia: 27.05.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Administracja samorządowa.

Urząd Gminy w Siedliszczu,

ul. Szpitalna 15a,

22-130 Siedliszcze,

woj. lubelskie,

tel. 082 5692284,

faks 082 5692202.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

Rodzaj zamówienia: usługi.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanej w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siedliszcze.

- organizacja i obsługa od dnia 1 lipca 2014r., Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów na terenie gminy Siedliszcze przyjmującego odpady raz w miesiącu

- organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów w każdej miejscowości gminy Siedliszcze raz
aw roku 2014 oraz dwa razy w roku 2015 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie www.siedliszcze.pl.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających opisanych szczegółowo w rozdziale III SIWZ. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.31.00-7,

90.50.00.00-2,

90.51.00.00-5,

90.51.40.00-3,

90.53.30.00-2.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania: zakończenie świadczenia usług do  31 grudnia 2015.

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- poprzez złożenie oświadczenia (warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Siedliszcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie i zweryfikuje złożone oświadczenia).

 

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- poprzez złożenie oświadczenia.

 

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ( w tym frakcji mokrej
i suchej) - jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami). Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) (Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ - w wykazie należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny będący podstawą dysponowania, np.: zasoby własne, umowa użyczenia, dzierżawa, itp. Należy pamiętać również, że jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, to zgodnie z SIWZ należy załączyć do oferty zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ).

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- poprzez złożenie oświadczenia

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- poprzez złożenie oświadczenia

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce Przetargi. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze.

Termin składania ofert: 4 czerwca 2014 godzina 10:00,

Miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

kliknij tutaj


 

Dokumenty do pobrania

kliknij tutaj

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Niedziela, 07 marzec 2021
Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.